Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 31 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędą się obrady XLVII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
  4. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2021 i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Augustowa na lata 2020-2022 oraz potrzeby związane z realizacją zadania w gminie Miasto Augustów.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasto Augustów na lata 2021-2030,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat,

c) zmiany Uchwały Nr XLV/462/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia programu redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Augustów pn. Airgustów i określenia dotacji w ramach programu,

d) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Augustowie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli,

e) wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Augustów w 2022 r.,

f) regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,

g) zmiany Uchwały Nr X/105/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stref cen i stawek taryfowych przy przewozie osób i ładunków taksówkami na obszarze Miasta Augustowa,

h) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas określony kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,

i) przekazania petycji do rozpatrzenia według właściwości,

j) zmiany składu osobowego Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie,

k) zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie,

l) zmian budżetu miasta na rok 2022,

m) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034,

n) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Augustowskiemu,

o) udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasto Augustów Powiatowi Augustowskiemu na realizację inwestycji tj. „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B – Rajgrodzka/Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego” wraz z przebudową oświetlenia,

p) udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasto Augustów Województwu Podlaskiemu na realizację inwestycji tj. budowę kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie.

6. Przyjęcie protokołów z obrad: XLV sesji Rady Miejskiej z 24.02.2022 r.; XLVI sesji Rady Miejskiej z 7.03.2022 r.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Alicja Dobrowolska