Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędą się obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad:

1 Otwarcie obrad.

2 Przedstawienie porządku obrad.

3 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.

4 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Augustowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 2021.

5 Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Augustów za rok 2021.

6 Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2021 roku.

7 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) przekazania skargi według właściwości,

b) nadania medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”,

c) nadania medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”,

d) zmian budżetu miasta na rok 2022,

e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034.

8 Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej z 31.03.2022 r.

9 Wolne wnioski.

10 Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Alicja Dobrowolska