Nadesłane do redakcji.

Od wielu lat istnieje, moim zdaniem, ignorowany przez „Polskie Wody” problem podtapiania terenów w obrębie zlewni Augustów. Dotyczy on bezpośrednio Ogrodu Działkowego im. „Armii Krajowej”, na który wdziera się woda zrzucana z rzeki Netty do kanału Bystrego.

Wlewa się ona ponad nabrzeżem na teren Ogrodu, ponieważ woda zrzucana upustem na ul. 29 Listopada nie znajduje takiego samego ujścia na śluzie Białobrzegi i dalej. Wg mnie jest to spowodowane wadliwym zarządzaniem transmisja wody z augustowskich jezior do niżej położonych terenów.

Rozumiem potrzeby Żeglugi Augustowskiej, której okręt flagowy „Rospuda”, przy wysokim stanie wody nie może swobodnie przepłynąć pod mostem na jez. Necko. Tylko dlaczego odbywa się to kosztem mieszkańców Augustowa- działkowców? 

 Rozwiązaniem, które pogodzić by mogło interesy wielu grup zależnych od zrzutów wody z Netty byłoby częstsze spuszczanie tej wody w mniejszych ilościach naraz, tak aby śluzy niżej położone dały radę „przerobić” przepływ wody dalej.

|Dariusz Ostapowicz

Mieszkańcy dzielnicy Baraki i właściciele ogródków działkowych kierowali swoje skargo do Burmistrza Augustowa.  15 lutego br., Burmistrz wystosował w tej sprawie pismo do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Białymstoku Zarząd Zlewni w Augustowie. Oto jego treść:

Augustów, 15 lutego 2022 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Białymstoku Zarząd Zlewni w Augustowie ul. 29 Listopada 5 16-300 Augustów

Gmina Miasto Augustów zwraca się z wnioskiem o obniżenie zwierciadła wody w Kanale Bystrym w Augustowie.

W ostatnim czasie, wpływają do tutejszego Urzędu liczne skargi mieszkańców dzielnicy Baraki, jak również właścicieli ogródków działkowych, dotyczące wysokiego stanu wody w Kanale Bystrym, która poprzez przesiąkanie powoduje podtapianie ich posesji. Obniżenie zwierciadła wody Kanału Bystrego spowoduje obniżenie zwierciadła wód gruntowych, a co za tym idzie osuszenie podtapianych nieruchomości.

Podpisali:

Burmistrz Miasta Augustowa, Mirosław Karolczuk

Zastępca Burmistrza, Sławomir Sieczkowski

Główny Specjalista, Sebastian Chodowolski

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Białymstoku ul. Branickiego 17A 15-085 Białystok

Dwa dni później do Urzędu Miejskiego wpłynęła odpowiedź następującej treści:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie w odpowiedzi na pismo Nr 1.7021.2.06.2022 z dnia 17.02.2022 z wnioskiem o obniżenie poziomu wody w Kanale Bystry w Augustowie, wyjaśnia jak niżej.

Wysoki poziom wody w Kanale Bystry wynika z sytuacji aktualnej sytuacji meteorologiczno – hydrologicznej w zlewni rzeki Biebrzy oraz jej dopływach, w tym rzekach: Netta i Jegrznia. Duże ilości wody jakie dopływają do J. Necko z górnej części zlewni rzeki Netty oraz zlewni bezpośrednich sytemu Jezior Augustowskich spowodowały podniesienie stanów wody w J. Necko do poziomów bliskich maksymalnym, których przekroczenie mogłoby powodować lokalne podtopienia. Tut. Zarząd Zlewni utrzymuje piętrzenie wody w J. Necko poniżej poziomu maksymalnego przepuszczając przez jaz w Augustowie nadmiar wody do Netty (Kanał Bystry) a następnie, poprzez J. Sajno, rzeką Nettą do Biebrzy. Aktualnie na J. Sajno osiągnięty jest również poziom maksymalny a w rzece Netta poniżej jazu w Białobrzegach przekroczony poziom ostrzegawczy (na wodowskazie IMGW). Póki co nie dochodzi do bezpośredniego zalania nieruchomości zurbanizowanych, zalane są natomiast tereny (nieużytki, tereny użytkowane rolniczo) zlokalizowane po obu stronach rzeki Netty na tzw. tarasie zalewowym. Wody wielkie zawsze przepływają nie tylko korytem rzeki, ale i najniższą częścią dolin zalewowych, stąd tak istotne jest pozostawienie tych fragmentów dolin bez zabudowy czy podnoszenia terenu.

W najbliższych 1-2 tygodniach (jeśli nie wystąpią Intensywne opady atmosferyczne) powinno dojść do stabilizacji sytuacji, tzn. natężenie dopływu początkowo ustabilizuje się na stałej wartości a następnie zacznie powoli spadać. W takiej sytuacji nasze służby obniżą dopływ wody do Kanału Bystry, co skutkować będzie obniżaniem poziomów wody: w J. Sajno i Kanale Bystrym.

Należy podkreślić, iż Kanał Bystry jest elementem szerokiego sytemu hydrograficznego odpowiedzialnego za kształtowanie zasobów wodnych w zlewni rzeki Netty i Kanale Augustowskim. Gospodarka wodna nie może odnosić tylko do jednego elementu np. Kanału Bystry, ale musi uwzględniać wszystkie elementy systemu, przy uwzględnieniu: przepustowości koryt rzecznych, stopni wodnych, istnienia rezerwy powodziowej na jeziorach (Necko i Sajno).

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Zarząd Zlewni w Augustowie

Do wiadomości, która wpłynęła do naszej redakcji dziś, tj. 15 czerwca br., dołączono zdjęcia z terenu ogródków działkowych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Bystrego, z wczoraj (14 czerwca). Jak widzimy, działki nadal są zalewane. Czy działkowicze i część mieszkańców dzielnicy Baraki doczekają się rozwiązanie ich problemu?

|Bart.

Fot. Zbigniew Karpiński