Na dzisiejszej (22.09) sesji Rady Miejskie w Augustowie, radni przyjęli projekt Uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania.

Tekst projektu przyjętej uchwały >>>

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz.1005, poz. 1079) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art.13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na terenie Miasta Augustowa na drogach publicznych ustala się Strefę Płatnego Parkowania, zwaną dalej ,,SPP”, określoną w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w “SPP” ustala się następujące stawki opłat:

1) opłata jednorazowa:

A. okres wakacyjny od dnia 01.06 do dnia 30.09 danego roku,

a) za 1/2 godziny parkowania – 1,00 zł,

b) za pierwszą godzinę parkowania – 2,00 zł,

c) za drugą godzinę parkowania – 2,40 zł,

d) za trzecią godzinę parkowania – 2,80 zł,

e) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania – 2,00 zł,

B. okres przedwakacyjny od dnia 01.01 do dnia 31.05 i powakacyjny od dnia 01.10 do 31.12 danego roku,

a) za 1/2 godziny parkowania – 0,50 zł

b) za pierwszą godzinę parkowania – 1,00 zł

c) za drugą godzinę parkowania – 1,20 zł

d) za trzecią godzinę parkowania – 1,40 zł

e) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania – 1,00 zł

2) opłata abonamentowa (postój bez zapewnienia miejsca postojowego w SPP):

a) okres 1 miesiąca – 150,00 zł,

b) okres 3 miesięcy – 400,00 zł,

c) okres 12 miesięcy – 1000,00 zł,

3) opłata abonamentowa dla mieszkańców SPP (postój bez zapewnienia miejsca postojowego w SPP):

a) okres 1 miesiąca – 50,00 zł,

b) okres 3 miesięcy – 130,00 zł,

c) okres 12 miesięcy – 400,00 zł

4) opłata abonamentowa za zastrzeżone miejsce postojowe w “SPP” – koperta na podstawie identyfikatora:

a) okres 6 miesięcy – 1 000,00 zł,

b) okres 12 miesięcy – 2 000,00 zł,

2. Opłaty o których mowa w ust.1 pobiera się od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 17.00

§ 3. Niezależnie od obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie ustala się opłaty dodatkowe:

1. W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i przybycia do Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania zwanego dalej “BOSPP” w godzinach jego funkcjonowania danego dnia – kwota stanowiąca wartość opłaty za przedłużone parkowanie, liczona od momentu utraty ważności biletu parkingowego do momentu dokonania opłaty w BOSPP, plus kwota 10,00 zł,

2. W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i przybycia do “BOSPP” w godzinach jego funkcjonowania w terminie 6 kolejnych dni po dniu wystawienia wezwania – kwota stanowiąca wartość opłaty za przedłużone parkowanie, liczona od momenty utraty ważności biletu parkingowego do godz. 17.00 w dniu wystawienia wezwania, plus kwota 20,00 zł,

3. W przypadku niedokonania opłaty za parkowanie i uiszczenia opłaty dodatkowej w kasie “BOSPP” lub przelewem w ciągu 6 kolejnych dni licząc z dniem postoju, opłata wynosi 35,00 zł,

4. W przypadku niedokonania opłaty za parkowanie i nieuiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 6 kolejnych dni licząc z dniem postoju, opłata wynosi 100,00 zł.

§ 4. Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w “SPP” dla:

1. Oznakowanych pojazdów używanych do wykonywania zadań i obowiązków następujących służb: pogotowie energetyczne, ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne, oznakowane pojazdy przedsiębiorstw wykonujących prace związane z remontami i utrzymaniem dróg publicznych, pojazdy ochrony wykonujące prace związane z obsługą banków.

2. Pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Augustowie, Urzędu Miejskiego w Augustowie, Prokuratury Rejonowej w Augustowie, Urzędu Skarbowego w Augustowie oraz jednostek organizacyjnych, służb powiatowych i miejskich posiadających stosowne zezwolenia wydawane przez operatora „SPP” na wniosek Burmistrza Miasta Augustowa lub Zarządu Powiatu w Augustowie.

3. Pojazdów jednośladowych.

4. Pojazdów osób niepełnosprawnych oznaczonych kartą parkingową określoną w art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w całej Strefie Płatnego Parkowania.

5. Pojazdów osób, będących członkami Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w art. 8b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

6. Pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na ustalonych dla nich przystankach.

7. Pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, wykonujących czynności w lokalizacji ustalonej z zarządcą drogi.

8. Pojazdów służących do przeprowadzania profilaktycznych badań mammograficznych w lokalizacji ustalonej z zarządcą drogi.

§ 5. Zasady funkcjonowania “SPP”, w tym pobierania opłat za parkowanie oraz opłat dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3 określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XXVI/292/20 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 24 września 2020 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

Obszar Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie

I. Drogi gminne.

1. ul. Rynek Zygmunta Augusta,

2. ul. Żabia,

3. ul. Kilińskiego odcinek od ul. 3 Maja do ul. Młyńskiej,

II. Drogi powiatowe

1. ul. Mariana Jonkajtysa,

2. ul. Księdza Skorupki – odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościelnej,

3. ul. Kościelna – odcinek od ul. 3 Maja do ul. Księdza Skorupki,

4. ul. Księdza Ściegiennego,

5. ul. 3 Maja – odcinek od ul. Mostowej do ul. Księdza Ściegiennego,

6. ul. Mostowa – odcinek od ul. 3 Maja do ul. Nowomiejskiej,

7. ul. Młyńska – odcinek od ul. Wierzbnej do ul. Mostowej i odcinek od ul. Mostowej do ul. Kilińskiego,

8. ul. Nowomiejska – odcinek od ul. Mostowej do ul. Wierzbnej,

9. ul. Wierzbna – odcinek od ul. Młyńskiej do ul. Nowomiejskiej,

10. ul. Kopernika – odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej,

11. ul. Kościuszki – odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej,

12. ul. Łazienna – odcinek od ul. Wierzbnej do ul. Szkolnej,

13. ul. Szkolna – odcinek od ul. Łaziennej do ul. Zygmuntowskiej,

14. ul. Wojska Polskiego – odcinek od ul. Mariana Jonkajtysa do ul. Księdza Skorupki.

Podczas obrad padła propozycja radnej Aleksandry Sigillewskiej o rozszerzenie SPP o ulicę Rybacką. W wyniku głosowania: (9 za, 9 przeciw, 1 wstrzymujący), wniosek został odrzucony.  

Jeżeli chodzi o wpływy z funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie, wynoszą one ok. 1,5% (ok. 3 tys. zł). Tyle trafia do kasy Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.

|Bart.