Statystyka publiczna cyklicznie realizuje badania ankietowe wśród mieszkańców naszego regionu.

Dzięki informacjom przekazywanym przez respondentów w badaniach ankietowych statystyki publicznej znamy m. in.:
– poziom dochodów, wydatków i kondycję gospodarstw domowych,
– poziom spożycia produktów żywnościowych w gospodarstwach domowych,
– zmiany na rynku pracy i warunki życia ludności,
– cele podróży Polaków,
– poziom wykorzystania nowoczesnych technologii w gospodarstwach domowych.

Więcej na: badania-ankietowe.stat.gov.pl

UM w Augustowie