W tym roku Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce obchodzi 45-lecie powstania, które świętowane będzie w dniach 16-18 sierpnia w katowickim Spodku, podczas ZLOTU RADOŚCI. Odbywające się cyklicznie, co 5 lat, wspólnotowe święto, z udziałem kilku tysięcy osób uwolnionych od śmiertelnego schorzenia, jest świadectwem niezwykłej skuteczności i efektywności Anonimowych Alkoholików i stosowanego przez nich programu zdrowienia.

Wspólnota Anonimowych Alkoholików jest bodaj największą samopomocową społecznością na świecie, a na pewno w Polsce, gdzie obecnie działa ok. 2600 grup AA, w których spotykają się osoby uzależnione od alkoholu. Jedynym warunkiem, przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia. Warunek ten tylko na pozór jest łatwy do spełnienia, bowiem alkoholizm to choroba umysłu, ciała i ducha, w dodatku potencjalnie śmiertelna.

W ciągu 45 lat funkcjonowania AA nad Wisłą, wspólnota stała się jedną z najprężniej działających w Europie. Jej członkowie skupiają się w grupach, intergrupach i regionach, wydają literaturę tłumaczoną z amerykańskich wydań książek, ale także własną, publikują broszury i biuletyny o tematyce trzeźwościowej. Najważniejszym pismem AA w Polsce jest wydawany od 1985 roku biuletyn „Zdrój”, dwumiesięcznik, który posiada również swoje regionalne wydania. Prawnym reprezentantem wspólnoty w naszym kraju jest Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, założona w sierpniu 1995 roku z udziałem psycholog mgr Marii Matuszewskiej z Poznania i lekarza dr Bohdana Woronowicza z Warszawy.

Warto przy tym dodać, że członkowie wspólnoty AA, tak w Polsce jak i na świecie, pochodzą z różnych środowisk, bez względu na kolor skóry, barwy polityczne, światopogląd, wyznanie, pozycję społeczną, wykształcenie czy stan posiadania. Założenia programu zdrowienia zawartego w dwunastu krokach okazały się tak skuteczne dla wszystkich, jak choroba alkoholowa jest ślepa w dobieraniu sobie ofiar. /www.45lat.aa.org.pl/


Niezwykła skuteczność i efektywność AA i stosowanego przez nich programu dwunastu kroków zadziwia osoby zajmujące się zawodowo pomaganiem osobom uzależnionym od alkoholu. Oddziaływanie Wspólnoty na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu. Anonimowi Alkoholicy dokładają starań aby zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu. Jest to jeden z powodów, że na temat AA nie czytamy zbyt często w mediach.

Przez lata swojej działalności w Polsce, AA cieszy się na tym polu wsparciem Przyjaciół Wspólnoty. To osoby niebędące alkoholikami, które swoją wiedzą, zaangażowaniem i przekonaniem o słuszności idei AA, służą i pomagają Wspólnocie. Wypowiedzi grupy takich osób zamieszczone zostały na stronie internetowej przygotowanej przez Wspólnotę AA z okazji 45 lat AA w Polsce. Możecie Państwo zapoznać się z nimi pod tekstem. /Bart. Augustow.org/

Materiał źródłowy wykorzystany do tego artykułu pochodzi ze strony https://45lat.aa.org.pl/?dla-prasy

Opracował: Bart. / Augustow.org

Bohdan Woronowicz

Psychiatra, terapeuta uzależnień, wieloletni kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Jeden z dwójki fundatorów Fundacji Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce oraz pierwszy powiernik klasy A, przyjaciel Wspólnoty AA

Ewa Woydyłło-Osiatyńska

Psycholog, terapeuta uzależnień, przyjaciel Wspólnoty AA

bp Tadeusz Bronikowski

Przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Konferencji Episkopatu Polski, przyjaciel Wspólnoty AA

Lilianna Polak

Psycholog, terapeutka uzależnień, kierownik oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych w Zakładzie Karnym w Jaśle, przyjaciel Wspólnoty AA

Krzysztof Brzóska

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjaciel Wspólnoty AA

Lidia Popiel-Linda

Fotografka, modelka, przyjaciel Wspólnoty AA

Andrzej Bujkowski

Psycholog, terapeuta uzależnień, kierownik działu terapeutycznego Aresztu Śledczego w Suwałkach, powiernik klasy A

Edyta Gulbinowicz

Psycholog, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie, powiernik klasy A

Małgorzata Zwiercan

Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, posłanka na Sejm VIII kadencji, przyjaciel Wspólnoty AA

Sebastian Lizińczyk

Starszy specjalista Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, przyjaciel Wspólnoty AA

Andrzej Forma

Kurator sądowy, powiernik klasy A

Jagoda Fudała

Kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych PARPA, przyjaciel Wspólnoty AA

Hanna Ostrowska-Biskot

Psychoterapeutka uzależnień, powiernik klasy A

Andrzej Chrobot

Emerytowany wychowawca w Zakładzie Karnym w Kielcach, powiernik klasy A

Katarzyna Nosowska

Piosenkarka, autorka tekstów, felietonistka, przyjaciel Wspólnoty AA

Agnieszka Filipek

Pedagog, terapeuta uzależnień, były powiernik klasy A, przyjaciel Wspólnoty AA

Hieronim Wrona

Dziennikarz telewizyjny i radiowy, niezależny publicysta, DJ, producent i reżyser wydarzeń artystycznych oraz koncertów, przyjaciel Wspólnoty AA