Rezygnacją radnej Aleksandry Sigiellewskiej z funkcji przewodniczącej Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej oraz niezadowoleniem społeczności objętych utworzeniem Zespołów Szkolno-Przedszkolnych Nr 1 i 2 zakończyły się obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Radni przyjęli wczoraj projekty uchwał w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 z siedzibą przy ul. Tartacznej oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Augustowie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1. Obie uchwały weszły w życie z dniem ich podjęcia, czyli od 16. czerwca 2020 r. Za powołaniem Zespółu Nr 1 głosowało 11. radnych, 2. przeciw, nikt się nie wstrzymał, a 8. radnych było nieobecnych. Powołanie Zespółu Nr 2 poparło 9, 4 radnych zagłosowało przeciw, 0 wstrzymujących, 8. radnych było nieobecnych.

Sesja rozpoczęła się o godz. 8.30. To dość nietypowa godzinie biorąc pod uwagę fakt, że sesje RM obecnej kadencji organizowane są przeważnie o godz. 13. W kilku wyjątkowych przypadkach godziny ulegały zmianie. Po niespełna godzinnych obradach sesja została przerwana i Przewodnicząca RM ogłosiła przerwę do godz. 18.00. Informacja na ten temat dostępna jest TUTAJ >>>. Przerwa została ogłoszona po oświadczeniu radnego Leszka Cieślika (KO):

– Decyzję o ewentualnym połączeniu trudno zrozumieć, ponieważ ani nie przyniesie ona ani oczekiwanych oszczędności, ani żadnych pedagogicznych sukcesów. Przeciwni powołaniu Zespołów Szkolno-Przedszkolnych są Rady Pedagogiczne i rodzice. Krótki czas powoduje, że nie dyskutowaliśmy o tym. Pani Przewodnicząca nawet w tej chwili ogranicza czas wypowiedzi, a jest to ważna sprawa, i nie można tak traktować tego tematu. Dlatego, radni Koalicji Obywatelskiej nie będą brali udziału w podejmowaniu tej decyzji.

– oświadczył radny Leszek Cieślik.

Obrady zostały wznowione o godz. 18. Już na wstępie burmistrz Mirosław Karolczuk zgłosił poprawkę polegającą na zmianie terminu wejścia w życie przedmiotowej uchwały, czyli utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1. We wcześniejszej wersji projektu uchwały, po przyjęciu przez radnych, miałaby ona wejść w życie z dniem 1. września br.

Wprowadzenie autopoprawki uzasadnił wiceburmistrz Filip Jerzy Chodkiewicz:

Radny Marcin Kleczkowski zgłosił wniosek formalny o przedstawienie przez radnego Mirosława Chudeckiego, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Augustowie o przedstawienie opinii związkowców na temat projektów omawianych uchwał. Uzasadniał to niedopuszczeniem przez przewodnicząca Alicję Dobrowolską do wolnej dyskusji nad porządkiem obrad.

Radny Mirosław Chudecki odpowiedział na prośbę radnego Marcina Kleczkowskiego.

Odniosę się do pana Kleczkowskiego który ma rację, że NSZZ „Solidarność” podjął decyzje, że jeżeli chodzi o ZSP Nr 1 nie podjęliśmy żadnej uchwały. Pozostawiliśmy wolną rękę związkowcom jak i radnym związku w jaki sposób mają głosować – według swojego sumienia. Jeżeli chodzi o ZSP Nr 2, podjęliśmy uchwałę która mówi wyraźnie, że nie zgadzamy się na proponowane wejście Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, łączenia SP3 z przedszkolem. Nasze stanowisko jest jasne i klarowne i tak będę głosował.

Radni Koalicji Obywatelskiej, tak jak zapowiedzieli nie brali udziału w podejmowaniu tej decyzji. Obrady po przerwie toczyły się bez ich udziału. Na sali nie pojawiła się także Przewodnicząca Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie, pani Aleksandra Sigiellewska. Kilka godzin później dowiedzieliśmy się dlaczego? Złożyła ona rezygnację z pełnienia tej funkcji. Niżej zamieszczamy treść pisma które skierowała do Alicji Dobrowolskiej, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie.

REZYGNACJA

Z dniem 16.06.2020 r. składam rezygnację z funkcji przewodniczącej Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

UZASADNIENIE

Na podjęcie tej trudnej decyzji wpłynęły szczególnie ostatnie wydarzenia dotyczące utworzenia Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Augustowie.

Sesja Rady Miejskiej w Augustowie została zwołana w dniu 16.06.2020 r. o godz. 8.30 i w związku z tym uniemożliwiono dyrektorom Szkół Podstawowych wzięcia udziału w dyskusji w sprawie, która dotyczy ich bezpośrednio, co odczytuję jako ewidentną próbę ich upokorzenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej dodatkowo uniemożliwiła przeprowadzenie wyczerpującej dyskusji podczas sesji w tym punkcie, co uważam za skandal i wyjątkową arogancję.

Forsowanie przez Burmistrza pomysłu utworzenia w Augustowie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych przy trzech negatywnych opiniach Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 6, Przedszkola nr 6 oraz negatywnych opiniach:

  • Rady Rodziców SP3,
  • Rady Rodziców SP 6,
  • Pracowników Administracji i Obsługi SP 6
  • Samorządu Uczniowskiego SP3
  • Zarządu Oddziału Związku Sybiraków
  • Pedagogów szkolnych SP3
  • Zarządu Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy SP3
  • Dyrektora Przedszkola nr 3

a tylko jednej pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 3 uważam za absolutne zaprzeczenie idei dialogu społecznego jako sposobu na rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności.

Praca w atmosferze bezpardonowego przegłosowywania zamiast dialogu jest dla mnie nie do przyjęcia a konstruktywna współpraca z Burmistrzem i popierającymi go radnymi jest w chwili obecnej niemożliwa.

Biorąc pod uwagę powyższe uważam, że moje dalsze przewodniczenie Komisji jest bezcelowe.

Aleksandra Sigillewska

Radna Rady Miejskiej

w Augustowie

Augustów, dnia 16.06.2020

Powyższa relacja jest jedynie dużym skrótem tego, co działo się na XXIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Aby obiektywnie odpowiedzieć sobie na pytanie zawarte w tytule, zachęcamy do odsłuchania całego nagrania z obrad, na stronie Urzędu Miejskiego w Augustowie.

|Bart.