Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął na dzisiejszym posiedzeniu (27 kwietnia) Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. To najważniejszy dokument, który wyznacza kierunki polityki regionalnej naszego województwa.

Zapisy Strategii mają wpływ na przyszły program regionalny, kontrakt z rządem, na wszelkie dokumenty rozwojowe w województwie (w tym plany rozwoju poszczególnych sektorów: transportu, zdrowia, polityki społecznej, na strategie samorządowe).

SRWP wskazuje cele, które wzmocnią konkurencyjność naszego województwa. Te cele to: dynamiczna gospodarka, w której: rozwijamy przemysły przyszłości, innowacje, stawiamy na lokalnych przedsiębiorców i kontynuujemy rewolucję energetyczną, w której to mieszkańcy są wytwórcami energii w oparciu o odnawialne źródła. Kolejny cel to zamożni mieszkańcy: aktywni, kompetentni, żyjący w przestrzeni wysokiej jakości: jeżdżący szerokimi, równymi drogami, leczący się wyspecjalizowanych szpitalach, korzystający z dóbr kultury, wysokiej jakości edukacji. I trzeci cel: partnerski region, dobrze zarządzany, współpracujący z innymi regionami i krajami.

To ambitne cele, ale misja naszej Strategii brzmi: „Ambitne Podlaskie”. 

Wizja regionu zawarta jest w haśle „4P”: Podlaskie jest przedsiębiorcze, partnerskie i perspektywiczne.

Najważniejsze daty:

25 czerwca 2018 roku Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił zasady, tryb i harmonogram aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

23 października 2018 roku Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął założenia procesu aktualizacji SRWP.

26 listopada 2019 roku – 8 stycznia 2020 roku – w tym terminie odbyły się konsultacje społeczne projektu. Miały miejsce cztery spotkania konsultacyjne, o Strategii przedstawiciele UMWP rozmawiali również na wielu spotkaniach z różnymi gremiami (przedsiębiorcami, seniorami, radnymi). Podczas konsultacji mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi do projektu – elektronicznie za pośrednictwem strony www.strategia.wrotapodlasia.pl oraz tradycyjnie pocztą. Wpłynęło 150 uwag. Część z nich została uwzględniona.

9 kwietnia 2020 roku Zarząd Województwa przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 i skierował go pod obrady Sejmiku Województwa Podlaskiego.

27 kwietnia 2020 roku Sejmik przyjął Strategię.

Najważniejsze zagadnienia

Dlaczego została zaktualizowana poprzednia Strategia?

Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego: Poprzednia Strategia została przyjęta przez Sejmik Województwa Podlaskiego 9 września 2013 roku. Od tego czasu znacznie zmieniły się uwarunkowania geopolityczne, a w 2017 roku rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która m.in. spowodowała konieczność aktualizacji strategii w regionach. Musieliśmy dostosować do niej nasz dokument, tak samo jak teraz samorządy niższego szczebla będą musiały dostosować zapisy swoich dokumentów do naszego.

Proces aktualizacji rozpoczął się dwa lata temu, w zeszłym roku podczas konsultacji przedstawiony został gotowy projekt. Czy zmieniliście ten projekt pod wpływem panującego kryzysu?

Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego: Strategia ma nami kierować zarówno w dobrych, jak i gorszych czasach. Nie tylko wtedy, kiedy kraj się rozwija, rosną dochody, ludzie mają pracę. W takich warunkach zaczynaliśmy pracę nad Strategią. Ale tworząc ją widzieliśmy szerszy kontekst, przygotowaliśmy się na ewentualne kryzysy, choć oczywiście mieliśmy nadzieję, że te warianty nam się nie przydadzą. Po wybuchu pandemii, wspólnie z ekspertami współpracującymi przy tworzeniu Strategii, przeanalizowaliśmy jej zapisy. Okazało się, że kierunki, jakie wskazaliśmy, czyli inwestowanie w ludzi i gospodarkę, nowoczesne przemysły ani trochę nie straciły na aktualności.

Jestem przekonany, że ta Strategia pozwoli nam na poradzenie sobie z kryzysem, który wywołał koronawirus, ponieważ jej cele i kierunki działań stawiają na budowanie silnego regionu w oparciu o nasz największy potencjał, o ludzi.

Prof. Jacek Szlachta, kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk: Analiza uwarunkowań zewnętrznych, jaką uwzględnialiśmy przy pracach nad dokumentem, została przygotowana pod koniec 2019 roku. Wszystkie wymienione w niej uwarunkowania pozostają jednak aktualne w kwietniu 2020 roku. Przygotowane w Strategii cele i kierunki działań stawiają na budowanie silnego regionu w oparciu o zasoby, które będą na pewno ważne, niezależnie od trudności, jakie przeżywamy obecnie. Tym bardziej należy podkreślić znaczenie kompetencji mieszkańców, w tym powszechnego stosowania technologii informatycznych, rozwoju nowoczesnego przemysłu, inwestowania w potencjał ochrony zdrowia, a także sprawność instytucji, które powinny pozwolić województwu jak najlepiej przeprowadzić działania związane z ograniczaniem skutków załamania gospodarczego na poziomie unijnym i krajowym.

Prof. Bogusław Plawgo, dyrektor Instytutu Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, prezes zarządu Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr: Odpowiedzią na potrzeby nowej formy organizacji działalności gospodarczej jest cel Przemysły przyszłości, uwzględniający budowanie tak zwanego przemysłu 4.0 zapewniającego automatyzację procesów i możliwości sterowania nim przy pomocy technologii cyfrowych, w tym zdalnych. Potrzebie ograniczania kontaktów społecznych w tym zawodowych doskonale odpowiada cel E-Podlaskie przygotowujący mieszkańców i przedsiębiorstwa do funkcjonowania w wirtualnej rzeczywistości. Wyzwaniu związanemu z możliwym unikaniem dalekich podróży odpowiada cel Gościnny region, który zapewnia promocję województwa jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania, inwestycji, pracy, studiowania, wypoczynku.

Dlaczego Strategia nie wskazuje konkretnych inwestycji, które należy realizować w województwie:

Joanna Sarosiek, dyrektor Departament Rozwoju Regionalnego UMWP:

Nasza Strategia jest uszyta na miarę, uwzględnia mocne i słabe strony, potencjały, zagrożenia, uwarunkowania geopolityczne, nawet kryzysy na miarę tego, którego jesteśmy właśnie świadkami. I wskazuje konkretne kierunki rozwoju, ale nie konkretne inwestycje. Od tego są dokumenty niższego rzędu, które będą na jej bazie powstawać.

Od początku podkreślaliśmy, że nie chodzi nam tylko o wypełnienie obowiązku, napisanie Strategii i wstawienie jej na półkę. Zależało nam na mądrej i dojrzałej koncepcji rozwoju regionu, a taką, w naszym odczuciu, jest ta Strategia. Dlatego staraliśmy się, aby była ona maksymalnie uniwersalna, aby pomagała, a nie ograniczała nas w działaniu. Niektórzy uczestnicy konsultacji zarzucali nam nawet zbytnią ogólnikowość, ale celowo odeszliśmy od zbytniego uszczegółowiania, bo to nie jest rolą tego dokumentu. Ta Strategia jest drogowskazem, a nie szlabanem. O czym możemy przekonać się właśnie teraz.

Pliki do pobrania

prezentacja SRWP2030 na Sejmik (1).pdf (PDF, 1,08 MB)

|wrotapodlasia.pl