Podczas dzisiejszej (30.12.), trwającej jeszcze ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej w Augustowie najważniejszym punktem było uchwalenie budżetu miasta na rok 2022. Projekt budżetu przedstawionego przez burmistrza przyjęto, a wynik głosowania przedstawia się następująco: 11 głosów za, 3 głosy przeciw, 6 wstrzymujących się, 1 brak głosu.

fot. eSesja

W projekcie budżetu na 2022 rok znalazło się 162 mln po stronie wydatków (w 2021 164 mln) i 144 mln planowanych dochodów (w 2021 r. 176 mln). Ostatecznie, po autopoprawkach ogółem 134 mln po stronie dochodów (158 mln w 2021) i 130 mln po stronie wydatków (144 mln w 2021 r.).

– Jestem dumny z tego budżetu, jestem dumny z pracowników, którzy pomogli mi wykreować ten budżet

– powiedział Burmistrz Mirosław Karolczuk przed głosowaniem nad przyjęciem uchwały budżetowej na przyszły rok.

Radni opozycyjni określili propozycję tego budżetu jako budżet stagnacji. Radni rządzącej większości jako rozwojowy. Wyrażono zaniepokojenie co do wysokością planowanego 36% wskaźnika zadłużenia. 17 mln deficyt budżetowy jest bardzo ryzykowny, biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną w kraju, argumentowano zaniepokojenie.

Najwięcej głosów niezadowolenia radnych dotyczyło pominięcie w planach finansowych kolejny rok z rzędu remontu budynku dworca kolejowego i budowy dworca autobusowego w Augustowie.

Burmistrz Mirosław Karolczuk, najważniejsze założenia przyszłorocznego budżetu zaprezentował w prezentacji multimedialnej. Czego z niej się dowiedzieliśmy?

W 2022 r. planujemy prawie 50 zadań inwestycyjnych – rozpoczął swoją prezentację Burmistrz. Przywołam tu najważniejsze z nich tj.:

 • W drogi naszego miasta planujemy zainwestować blisko 6,2 min zł tj. m. in.:
 • na rozbudowę i budowę ulicy Studzienicznej – 4 min zł,
 • przebudowę drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40- 800 tys. zł,
 • program budowy chodników – 700 tys. zł.
 • W ramach turystyki planujemy przeznaczyć blisko 6,3 min zł tj. m. in. na:
 • modernizację bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie – 4 min zł,
 • kładkę z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą – 1 min zł,
 • Królewski Park Uzdrowiskowy – 500 tys. zł.

W ramach gospodarki mieszkaniowej planujemy przeznaczyć blisko 2,9 min zł, w tym głównie na wykupy nieruchomości 2,2 min zł oraz budowę wielorodzinnego budynku wraz z adaptację terenu przy ul. Tytoniowej 8 B w Augustowie 0,4 min zł.

W zakresie działu informatyka planujemy zakupy inwestycyjne w ramach zadania „Cyfrowa Gmina” na kwotę blisko 400 tys. zł, z czego cala kwota pochodzi ze środków UE.

W ramach administracji publicznej planujemy przeznaczyć 900 tys. zł na dokumentację dotyczącą przyszłych inwestycji.

W zakresie działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planujemy przeznaczyć 300 tys. zł na budowę monitoringu miejskiego w Augustowie.

Na zadania inwestycyjne w oświacie planujemy przeznaczyć blisko 0,7 mln zł, w tym przede wszystkim na zadanie pn. „Laboratoria przyszłości” – ponad 200 tys. zł oraz rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu – ponad 200 tys. zł. W ramach pomocy społecznej planujemy przeznaczyć ponad 1,5 min zł głównie na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów w kwocie blisko 1.3 mln zł.

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planujemy inwestycje w łącznej kwocie blisko 9 min zł, w tym głównie na:

 • zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie-2,5 min zł poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów – 5,2 min zł, z czego planowana kwota dofinansowania to ponad 2,7 min zł.
 • W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na pomnik w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej planujemy wydać blisko 0,4 min zł.
 • W kulturę fizyczną planujemy zainwestować ponad 3,3 min zł, głównie na zadanie pn. „Olimpijski Augustów – hale, boiska, bieżnie – rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku”.

|Bart.