LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W POWIECIE AUGUSTOWSKIM

Autor / 2 tygodnie temu / Aktualności / Komentarze

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (T.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn.zm.) na terenie powiatu augustowskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje: ­ osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, ­ osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

W obecnym stanie prawnym w trakcie epidemii (a także stanu nadzwyczajnego oraz stanu zagrożenia epidemicznego) w sytuacji udzielania nieodpłatnej porady prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba uprawniona nie jest zobowiązana do składania oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o  niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W powiecie augustowskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja udzielana jest zgodnie z poniższym harmonogramem:

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić:

> telefonicznie pod numerem telefonu: 572 397 060

> elektronicznie pod adresem e-mail: nppnpo@st.augustow.wrotapodlasia.pl Zgłoszeń dokonuje się w dni powszednie (oprócz świąt i innych dni wolnych od pracy) w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Augustowie, tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Powiat Augustowski zapewnia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie, przy ul. Mickiewicza 2, dostęp do usług tłumacza języka migowego on-line. Urządzenie (monitor komputerowy) służący do komunikacji z tłumaczem on-line znajduje się na parterze, pok. nr 7.

Usługa polega na tłumaczeniu języka migowego on-line w bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy. Tłumaczenie odbywa się w formie rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą języka polskiego migowego (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM) a osobą używającą języka polskiego fonicznego, przy czym tłumacz znajduje się po jednej stronie a pozostałe osoby po drugiej stronie połączenia wideokonferencyjnego.

Osoba niesłysząca i głuchoniema chcąca otrzymać usługę nieodpłatnej pomocy prawnej zobowiązana jest do zgłoszenia chęci skorzystania z ww. usługi (ze wskazaniem metody komunikowania się, tj. PJM lub SJM) na 3 dni robocze przed przybyciem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 do odwołania zostaje tymczasowo zawieszona stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie Powiatu Augustowskiego.

Aktualnie udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość: telefonicznie i e-mail.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (T.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.) nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 1) poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub 2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub 4) nieodpłatną mediację, lub 5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Nieodpłatna mediacja obejmuje: 1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających, 2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji, 3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej, 4) przeprowadzenie mediacji, 5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: 1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego, 2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja prowadzona jest w zależności od zgłoszonych potrzeb przez osoby uprawnione.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWTELSKIE

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w ramach dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Augustów, dnia 11 stycznia 2021 r.

PEŁNA, ZAKTUALIZOWANA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DO WGLĄDU TUTAJ >>>

|Bart.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola zaznaczone są. *