Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), XXXI sesja Rady Miejskiej w Augustowie.

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w obradach XXXI sesji Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie  Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. W Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

Proponowany porządek posiedzenia XXXI sesji Rady Miejskiej w Augustowie:

1 Otwarcie obrad.

2 Przedstawienie porządku obrad.

3 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.

4 Interpelacje i zapytania radnych.

5 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Augustowa w 2021 roku,

b) zmiany uchwały Nr XXVIII/310/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa na 2021 rok,

c) zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r. oraz przedłużenia terminu na jej wniesienie,

d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

h) udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasto Augustów Powiatowi Augustowskiemu na realizacje inwestycji tj. rozbudowy drogi powiatowej Nr 2540B – ulicy Rajgrodzkiej na odcinku od ulicy Raczkowskiej do końca terenu zabudowanego – polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem,

i) zmian budżetu miasta na rok 2021,

j) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034.

6 Przyjęcie protokołów z obrad: XXVIII sesji RM z 3.12.2020 r.; XXIX sesji RM z 29.12.2020 r.; XXX sesji RM z 28.01.2021 r.

7 Wolne wnioski oraz omówienie interpelacji i zapytań radnych.

8 Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

(-) Alicja Dobrowolska