ZARZĄDZENIE NR OR.0050.391.2022

WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 9 maja 2022 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz 583) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1082, poz.762; z 2022 r. poz. 655) oraz § 1 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1428) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach, Rutki Nowe 1, 16-300 Augustów, dla której organem prowadzącym jest Gmina Augustów.

§ 2. Tekst ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Regulamin konkursu oraz tryb pracy komisji konkursowej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1428).

§ 4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

– na stronie internetowej Gminy Augustów,

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Augustów, ul. Mazurska 1 C,

– na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Augustów.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Augustów.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew Buksiński

Pełna treść zarządzenia w formacie docx

|gmina-augustow.home