Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Augustowa w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2022 na terenie gminy Miasto Augustów

Burmistrz Miasta Augustowa na podstawie art. 37 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) w związku z zarządzeniem nr 24/2022 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Augustów w 2022 r. podaje do publicznej wiadomości,

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu: www.urzad.augustow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Augustów w 2022 r.

Propozycje zmian oraz uwag do projektu uchwały można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia: – w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. Młyńskiej 35, 16-300 Augustów, – drogą e-mailową na adres: gospodarka.komunalna@urzad.augustow.pl  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

Wszelkie uwagi i propozycje zmian będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

| urzad.augustow.pl/