Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, że 25 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie w 2023 roku.

4. Przyjęcie planu pracy Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie na 2024 rok.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów –Lipowiec.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIX/567/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasta Augustów.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr XLI/431/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Miasta Augustowa.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Augustów lub jej jednostkom organizacyjnym.

10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2024.

11.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy

Finansowej Miasta Augustowa na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2037.

12.Sprawy różne.

13.Zamknięcie obrad.

 Z poważaniem


Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Emilian Jasyen Al-Khameri