17 grudnia 2018 r., godz. 13:00, w salikonferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60. odbędąsię obrady III sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Transmisja z obrad https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/233/rada-miejska-w-augustowie.htm


Proponowany porządek obrad:

1 Otwarcie obrad.

2 Przyjęcie porządku obrad.

3 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

4 Interpelacje i zapytania radnych.

5 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

c) ustanowienia oraz określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury oraz opieki nad zabytkami,

d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Augustów na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa na 2019 rok,

f) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2019 rok,

g) wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Augustowie do Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

h) zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie przystąpienia miasta Augustowa
do Augustowskiej Organizacji Turystycznej oraz wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania miasta
w tej organizacji,

i) zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin
Euroregionu „Niemen”,

j) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miasto Augustów do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza,

k) zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej

w Augustowie w Komitecie Rewitalizacji Gminy Miasta Augustów,

l) ustalenia stref taryfowych dla taksówek na obszarze Miasta Augustowa,

m) sprostowania błędu w uchwale Nr 11/14/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/166/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie Statutu Miasta Augustowa, n) zmian budżetu miasta na rok 2018,

o) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2018-2031,

p) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2035,

q) uchwalenia budżetu miasta na rok 2019.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji RM z 26.11.2018 r.
  3. Zapytania i wolne wnioski.
  4. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Kleczkowski