1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko i wybór Prezesa Zarządu.
 2. Wymagania wobec kandydata:
 •  Wykształcenie minimum średnie : preferowane techniczne lub ekonomiczne
 •  Co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzy lata na stanowisku      kierowniczym, przez co należy rozumieć zarządzanie zespołem ludzkim
 • Preferowana znajomość przepisów prawa gospodarczego, rachunkowości, kodeksu spółek handlowych, o gospodarce komunalnej, transporcie drogowym
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność
 • Preferowane jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy i osób
 • Stan zdrowia pozwalający na pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu
 • Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej  jeden  z poniższych warunków:
 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim,     poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki

         3. Zgłoszenie kandydata powinno zwierać:

 • List motywacyjny z podaniem kontaktu telefonicznego, adresu do korespondencji, poczty elektronicznej
 • Życiorys /CV/
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe
 • Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe i oświadczenie nie toczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub karno- skarbowego
 • Oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego
 • Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Przedsiębiorstwa Transportowego „Necko” Sp. z o. o. w Augustowie uzyskanych podczas postępowania konkursowego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu  zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia  10  maja  2018roku o ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.2018  poz. 1000) 
 • Oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające braku przeciwskazań  do  pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.
 1. Każde oświadczenie musi być podpisane przez kandydata.
 2. Zgłoszenia w zamkniętej kopercie z adnotacją Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu  Spółki – nie otwierać. należy składać w terminie do 12 września  2019 r. do godz. 15:00  w siedzibie spółki ul.    Komunalna 3 16-300 Augustów lub przesyłać pocztą na adres spółki (decyduje data wpływu do Spółki). Dokumenty nadesłane po wyżej  wymienionym  terminie nie będą rozpatrywane.
 3.  Zgłoszenie nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym  czasie bez podania przyczyn.
 5. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Transportowego „Necko” Sp. z o.o. w Augustowie.
 6. Wszelkie koszty związane z postępowaniem kwalifikacyjnym kandydaci ponoszą we własnym zakresie.
 7. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie spółki i na jej stronie internetowej.

                                                                                              Rada Nadzorcza

                                                                 Przedsiębiorstwa Transportowego ,,Necko” sp. z o.o.