Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 30 grudnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędą się obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały nr XVII/177/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r.     w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Budowa ulicy     Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej”,

b) zmiany Uchwały nr XVII/178/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. ”Budowa ulicy Leśnej”,

c) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa”,

d) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Augustów, w roku szkolnym 2019/2020,

e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

f) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

g) zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy,

h) zmian budżetu miasta na rok 2019,

i) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2032,

j) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2033,

k) uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok.

6. Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.

7. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/233/rada-miejska-w-augustowie.htm