BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

16 – 300 AUGUSTÓW, UL. 3 MAJA 60

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
DYREKTORA CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe: posiadanie co najmniej 5 letniego stażu pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o sporcie, o bezpieczeństwie imprez masowych, Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do wymienionych ustaw;
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

odporność na stres, umiejętność podejmowania decyzji, dyspozycyjność, terminowość, sumienność, umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi i pracy w zespole;

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Odpowiedzialność za całokształt działalności CSiR, a w szczególności za:

 • majątek CSiR,
 • wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników CSiR,
 • reprezentowanie CSiR na zewnątrz, w tym występowanie przed sądami i ustanawianie pełnomocników procesowych,
 • dokonywanie czynności prawnych w imieniu CSiR,
 • podejmowanie decyzji finansowych w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 • zawieranie umów cywilnoprawnych i zaciąganie zobowiązań zgodnie z zakresem udzielonego pełnomocnictwa,
 • wydawanie w oparciu o obowiązujące akty normatywne zarządzeń wewnętrznych, instrukcji i regulaminów,
 • dbanie o stan bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opracowywanie oraz realizacja rocznych planów finansowych CSiR,
 • realizowanie zadań kontroli zarządczej,
 • planowanie, organizowanie i nadzorowanie działalności CSiR,
 • dokonywanie analizy ekonomicznej CSiR i kontrola kształtowania się kosztów,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji zadań statutowych.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy zawierający szczegółowy przebieg pracy kandydata oraz szczegółowy przebieg nauki z nazwami ukończonych szkół i uczelni;
 • kwestionariusz osobowy do celów rekrutacyjnych (do pobrania Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie);
 • kserokopia lub odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe;
 • kserokopie lub odpis dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • kserokopie świadectw pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę lub kserokopia umowy o pracę; wydruk z CEIDG potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny).
 • koncepcja funkcjonowania i rozwoju Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Warunki pracy:

 • brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;
 • praca w siedzibie CSiR oraz na obiektach podległych;
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • praca przy komputerze.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie: ul. 3 Maja 60, 16 – 300 Augustów, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie” w terminie do 12 listopada 2020 r. do godz. 15.30 (liczy się termin wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim: 16 – 300 Augustów, ul. 3 Maja 60, tel. 87 6434210, e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@urzad.augustow.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, w szczególności ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Administrator udostępni dane osobowe innym podmiotom, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata od daty zakończenia rekrutacji.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do usunięcia danych osobowych,
– prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Augustów, dnia 28 października 2020 r.                                

Burmistrza Miasta Augustowa

(-) Mirosław Karolczuk

|UM w Augustowie