Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Architektury i Gospodarki  Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Augustowie.

zdjęcie ilustracyjne

Kandydaci aplikujący na stanowisko podinspektora powinni posiadać wykształcenie wyższe w zakresie: gospodarka przestrzenna; architektura i urbanistyka oraz rok doświadczenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, służbie cywilnej lub innych urzędach państwowych. Kandydaci powinni również znać przepisy ustaw m. in. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzeń: w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Osoba pełniąca obowiązki na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za przyjmowanie i analizę wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę planu; prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; udzielanie informacji dotyczących warunków realizacji zamierzonych inwestycji, przeznaczenia terenu określonego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie: ul. 3 Maja 60, 16 – 300 Augustów, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Augustowie” w terminie do 22 lipca 2020 r. do godz. 15.30 (liczy się termin wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

urzad.augustow.pl