Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej uprawnionymi podmiotami, na kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Miasta Augustowa w 2021 roku.

Termin i sposób zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych:

  1. Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 30 grudnia 2020 r.
  2. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią, podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu uprawnionego podmiotu należy składać w następujący sposób:
    1. Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. 3 Maja 60.
    2. Elektronicznie na adres e-mail: michal.kotarski@urzad.augustow.pl.

urzad.augustow.pl