zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 28 kwietnia 2020 r. (wtorek)  o godz. 9.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), XXII sesja Rady Miejskiej w Augustowie. Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) informuję wszystkich obywateli, którzy zachcą wziąć udział w obradach XXII Sesji Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zachcą zabrać głos w punkcie Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych /punkt 12 porządku obrad/. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. Takie stanowisko będzie utworzone z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) w Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

Proponowany porządek posiedzenia XXII sesji Rady Miejskiej w Augustowie:

1 – Otwarcie obrad.

2 – Przedstawienie porządku obrad.

3 – Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.

4 – Interpelacje i zapytania radnych.

5 – Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych w rejonie części ulic: Wilczej, Wojska Polskiego, Mazurskiej, Siewnej, Kwaśnej, Dworskiej oraz w rejonie ulicy Owsianej i Handlowej,

b. odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

c. wykazu kąpielisk w roku 2020 na terenie Gminy Miasto Augustów,

d. zmiany uchwały Nr XIX/209/2020 z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

e. wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Augustowie do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

f. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

g. ustalenia statutu Żłobka Nr 1 w Augustowie,

h. zatwierdzenie zarządzenia Nr 93/2020 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” przy
ul. Nowomiejskiej w Augustowie, 

i. zatwierdzenia zarządzenie Nr 112/2020 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 07 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia handlu na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” przy ul. Nowomiejskiej w Augustowie,

j. zmiany uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej,

k. przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,

l. zwolnienia od podatku od nieruchomości.

6 – Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Augustów za rok 2019.

7 – Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.

8 – Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz potrzeby związane z realizacją zadań w gminie Miasto Augustów.

9 – Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa za rok 2019 r.

10 – Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Augustowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.

11 – Przyjęcie protokołów z obrad: XIX sesji Rady Miejskiej z 6 i 11.02.2020 r., XX sesji Rady Miejskiej z 3.03.2020 r., XXI sesji Rady Miejskiej z 12.03.2020 r.

12 – Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.

13 – Zamknięcie obrad.     

Z poważaniem,

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska