Sejmik Województwa Podlaskiego podczas obrad (8.06) zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) za 2019 rok, a także z aktualnym stanem realizacji. Do tej pory zostało ogłoszonych 615 konkursów, 77 naborów pozakonkursowych oraz dwa nabory w trybie nadzwyczajnym. – Cieszę się, że cele, które sobie założyliśmy, zostały osiągnięte – przekazał marszałek Artur Kosicki.

zdjęcie ilustracyjne wrotapodlasia.pl

Zarząd Województwa podpisał ponad 2,2 tys. umów o dofinansowanie, o wartości ponad 6,2 mld zł, których dofinansowanie przekroczyło 4,2 mld zł. Stan tan wykorzystania puli z Unii Europejskiej w RPOWP wynosi 78,49 proc. (wartość dofinansowania w podpisanych umowach). Wydatki wskazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność (wkład UE) stanowią 42,03 proc. alokacji.

– Cieszę się, że cele, które sobie założyliśmy, zostały osiągnięte. Dobre dane dotyczące realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w 2019 roku to potwierdzają. Realizowane są inwestycje i przedsięwzięcia, które w znacznym stopniu poprawią funkcjonowanie i codzienne życie mieszkańców naszego regionu. Ale oprócz tego, jako zarząd województwa, przeznaczyliśmy znaczne środki z funduszy UE na walkę z pandemią koronawirusa, zarówno w aspekcie zdrowotnym, jak i gospodarczym – powiedział marszałek.

Cele na ten rok już wykonane

Joanna Sarosiek – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP omówiła m.in. wykonanie zasady n+3 na ten rok. Zasada ta określa okres na rozliczenie projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Jest to bardzo istotny proces z uwagi na ustanowione w programach minimalne kwoty na każdy rok (rok n). Kwoty te należy zadeklarować do KE najpóźniej w ciągu trzech kolejnych lat (n+3). Jeśli Instytucja Zarządzająca w roku n+3 rozliczy kwotę niższą niż roczna transza środków na dany rok n, traci wartość różnicy.

Okazało się, że cel RPOWP na 2020 rok został już osiągnięty i wynosi 112,83 procent, z tego, jeśli chodzi o Europejski Fundusz Społeczny, zostało wykonane 104,30 proc. celu zasady n+3 na 2020 rok, natomiast w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 116,17 proc.

Fundusze Europejskie w walce z pandemią

Poinformowano również o działaniach podejmowanych w związku z pandemią, a finansowanych z programu regionalnego. Przypomniano, że 142 mln zł z RPOWP przeznaczył Zarząd Województwa Podlaskiego na pomoc dla podlaskich przedsiębiorców w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego. Są to dopłaty do wynagrodzeń pracowników (72 mln zł) oraz bardzo atrakcyjne, nieoprocentowane pożyczki (70 mln zł). Obie formy wsparcia cieszą się dużą popularnością. Z kolei ponad 42 mln zł zawiera tzw. pakiet zdrowotny, który zakłada wsparcie dla jednostek medycznych m.in. na zakup specjalistycznego sprzętu, aparatury medycznej, środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji, testów, odczynników oraz innych materiałów medycznych, specjalistycznych środków transportu, a także wykonanie niezbędnych prac remontowo-budowlanych. Natomiast 3,8 mln zł wspomoże domy pomocy społecznej w walce ze skutkami pandemii.

oprac. na pdst. inf.: Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP

wrotapodlasia.pl