Na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 wojewoda podlaski zwiększył dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i powiatom w zakresie oświaty i wychowania.

Zwiększenie dotacji celowej na oświatę i wychowanie obejmuje:

  • wychowanie przedszkolne: 118 podlaskich gmin otrzyma ponad 43 mln zł,
  • szkoły: 118 podlaskich gmin otrzyma łącznie 7 599 000 zł, 11 powiatów – 300 tys. zł.

Te środki, pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są m.in. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku