Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 28 września 2021 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędą się obrady XL sesji Rady Miejskiej w Augustowie, zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 13723). Sesja odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały nr XXVIII/310/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa na 2021 rok,

b) określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miasto Augustów,

c) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania,

d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

g) zmiany Uchwały Nr LIII/519/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

h) zmian budżetu miasta na rok 2021,

i) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2033.

3. Zamknięcie obrad

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska