7 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie.

Na zadanie o wartości blisko 5,6 mln zł Powiat Augustowski uzyska wsparcie w wysokości ponad 2,5 mln zł z trzech programów: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a także z rezerwy subwencji ogólnej budżetu Państwa. Wkład własny zostanie sfinansowany z budżetu Powiatu – ponad 2 mln zł oraz Gminy Miasta Augustów w kwocie 1 mln zł, z czego 870 tys. zł przeznaczono na wykonanie oświetlenia. Większa część odcinka ciągu pieszo – rowerowego objęta była Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, którego zapisy nie pozwalały na lokalizację tego typu infrastruktury, dlatego inwestycja musiała być wykonywana w oparciu o przepisy tzw. specustawy. W związku z koniecznością pozyskania gruntów pod realizację tego zadania, w kosztach zostały uwzględnione środki finansowe w wysokości ok. 400 tys. zł na ich wykupy.

Zadanie obejmowało wycinkę krzewów i drzew, wzmocnienie podłoża, przebudowę systemów odwadniania, budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 2,5 km i szerokości 3 m, wykonanie skrzyżowań i wjazdów na posesje, budowę oświetlenia i wykonanie elementów oznakowania wraz z elementami bezpieczeństwa, tj. barierkami ochronnymi i wyniesionymi przejściami dla pieszych z oznakowaniem aktywnym w postaci znaków D-6 na polu fluorescencyjnym. Ścieżka o nawierzchni bitumicznej, w miejscach, gdzie było to możliwe, została odsunięta od jezdni w celu poprawy bezpieczeństwa oraz dostosowana wysokościowo do terenu.

– Decyzja o realizacji tego zadania została podjęta dokładnie dwa lata temu, podczas spotkania Zarządu Powiatu z mieszkańcami, w dniu 6 grudnia 2019 r. Jest to zatem inwestycja, która powstała w odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnej, w rekordowo krótkim czasie od podjęcia decyzji o realizacji, do momentu jej sfinalizowania

– powiedział Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Głos zabrał również Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że ta inwestycja jest kolejnym przykładem dobrej współpracy rządowo – samorządowej i duży udział w finansowaniu zadania stanowią środki z programów budżetu państwa, które są znaczącym wsparciem dla inwestycji lokalnych. Zaznaczył również, że ten ciąg pieszo – rowerowy zapewni mieszkańcom Augustowa i innym użytkownikom wygodę, bezpieczeństwo i zdrowie.

W uroczystości wziął udział ksiądz dziekan Wojciech Jabłoński – Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie oraz ksiądz kanonik Dariusz Brozio – Proboszcz Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Augustowie, który dokonał poświęcenia nowo powstałego ciągu pieszo – rowerowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz Powiatu Augustowskiego: Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Andrzej Mursztyn – Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie, Członkowie Zarządu: Marek Dobkowski, Tadeusz Drągiewicz i Waldemar Jedliński oraz Mieczysław Sobolewski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej.Obecni byli także przedstawiciele władz miejskich na czele z Wiceburmistrzami: Filipem Chodkiewiczem i Sławomirem Sieczkowskim. Udział w uroczystości wzięły również osoby bezpośrednio realizujące inwestycję i czuwające nad jej przebiegiem: Artur Krasowski – Dyrektor Oddziału Białystok STRABAG Sp. z o.o., Daniel Hiero – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg oraz Marcin Sieńkowski – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Na spotkanie przybyli mieszkańcy, na czele z Moniką Stawińską, którzy na co dzień będą korzystać z nowo wybudowanej ścieżki.

Red.

|Starostwo Powiatowe w Augustowie