Strefa Płatnego Parkowania w Augustowie od momentu jej powstania do chwili obecnej, to nieustające pasmo problemów.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

W roku 2015, po roku funkcjonowania SPP Prokuratura Rejonowa w Augustowie złożyła skargę do WSA z powodu pobierania opłat w augustowskiej SPP w weekendy. Powoływała się na zapis w ustawie o drogach publicznych mówiący o tym, iż opłaty pobierane są za postój w strefie płatnego parkowania „w określone dni robocze”, a za takie uznaje dni od poniedziałku do piątku.

Kiedy już przyzwyczajono się do płatnych miejsc parkingowych, SPP nie budziła emocji wśród mieszkańców i wszystko działało „jak należy”, nowo wybrani radni stanowiący bezwzględną większość w RM, powołując się na wyniki głosowań przeprowadzonych wśród mieszkańców wskazujących, że większość Augustowian jest za likwidacją SPP, decydują o jej likwidacji od września 2017. Już w roku następnym okazuje się, że mieszkańcy jednak domagają się przywrócenia SPP. W roku 2019 radni zadecydowali o przywróceniu SPP w Augustowie. Szybko to nie zadziało się, bo SPP został przywrócona w maju roku 2021. Był więc czas na dopracowanie wszystkich procedur związanych z właściwym funkcjonowaniem Strefy, dyskusję wszystkich stron mających udział w jej działaniu i ewentualne wprowadzenie niezbędnych poprawek. Tyle tytułem wprowadzenia.

Po miesiącu działania SPP w Augustowie pojawiają się kolejne problemy. Czego one dotyczą? Wysokości opłat za identyfikator uprawniający do parkowania poza tzw. kopertami. Do roku 2017, kiedy funkcjonowała SPP za taki identyfikator osoba z niepełnosprawnością posiadająca kartę parkingową umożliwiającą bezpłatne parkowanie na kopercie wnosiła opłatę zryczałtowaną w wysokości 10 zł za okres 6 miesięcy lub 20 zł za okres 12 miesięcy. W sytuacji, kiedy miejsca na kopercie były zajęte lub była potrzeba zaparkowania na innym miejscu płatnym w strefie, niepełnosprawny mógł zaparkować tam swój pojazd. W tej chwili, zgodnie z obowiązującą Uchwałą NR XXVI/292/2020 Rady Miejskiej W Augustowie z dnia 24 września 2020 r. koszt zakupu identyfikatora wynosi 20 zł za okres I miesiąca. 60 zł za okres 3 miesięcy lub 200 zł za okres 12 miesięcy dla wszystkich osób korzystających. Wzrost ceny identyfikatora dla grupy osób z niepełnosprawnościami (w stosunku do poprzednio obowiązującej uchwały) wynosi zatem od 900 % do 1100 % i jest to jedyna tak drastyczna podwyżka opłat w tej uchwale.

Zainteresowani dowiadują się o konieczności wniesienia opłaty właśnie w takiej kwocie w biurze Operatora SPP. Jego też obwinia się za tak drastyczny wzrost cen. Skargi w tej sprawie zaczęły trafiać do naszej redakcji i jak się okazuje, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie. Dyrektor PCPR p. Andrzej Zarzecki skierował w tej sprawie 7 czerwca br. pismo do Przewodniczącej rady Miejskiej w Augustowie, Alicji Dobrowolskiej. Jego teść w całości publikujemy niżej.

10 dni później, czyli w czwartek 17 czerwca, na stronie internetowej Radia Białystok ukazał się artykuł redaktor Marty Sołtys pt.” Problem z parkowaniem mają niepełnosprawni kierowcy z Augustowa”. W artykule zacytowano wypowiedź burmistrza Augustowa, w której czytamy m.in.: Teraz analizujemy ten problem.

Który problem? Wysokości opłat, czy ten na który zwraca uwagę Dyrektor PCPR w swoim piśmie, a o którym Burmistrz i Radni wiedzieli już od 30 września 2020 r.

Dyrektor wspomina o nierównym potraktowaniu osób z niepełnosprawnościami, a taki wątek pojawia się w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVI/292/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 24 września 2020 r. stanowiącym Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie. W jego końcowej część, w Uzasadnieniu organu opiniującego przedmiotową uchwałę czytamy:

„Zmiana Uchwały nr XI/…/19 Rady Miejskiej w Augustowie podyktowana jest wnioskiem Prokuratora Rejonowego w Augustowie, który wniósł o uchylenie zapisów par. 8 ust. 1, par. 12 ust. 2 i 4 Załącznika nr 2 do Uchwały, które zgodnie z uzasadnieniem wniosku, naruszały zasadę równego traktowania.  (…) Ze względu na konieczność dokonania zmian legislacyjnych oraz na fakt, iż w wyznaczonym terminach na składanie ofert w dwóch przetargach nieograniczonych na zorganizowanie i administrowanie SPP, proponuje się przesunięcie terminu rozpoczęcia funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na 1 maja 2021 r. Pozwoli to na dokładniejsze przygotowanie się ewentualnych wykonawców do złożenia oferty w kolejnym przetargu nieograniczonym.

Zdaniem dyrektora PCPR, uchwała Nr XXVI/292/2020 Rady Miejskiej nadal narusza zasadę równego traktowania. Pisze on:

„(…) Ponadto w obowiązującej uchwale, w § 4 ust. 5 wprowadzono zerową stawkę opłaty za parkowanie w SPP dla pojazdów osób będących Członkami Korpusu powołując się na art. 8b usuwy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Artykuł 8b powyższej ustawy odnosi się wprost do art. 8 i zrównuje uprawnienia Członków Korpusu z uprawnieniami osób z niepełnosprawnościami. Natomiast uchwała Rady Miejskiej w Augustowie różnicuje zdecydowanie kryteria ponoszenia odpłatności w tych Grupach, tym samym naruszając zasady równego traktowania w kontekście zapisów art. 8 i 8b ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W tej sytuacji doszło do nierównego potraktowania osób z niepełnosprawnościami w stosunku do Członków Korpusu, którzy mogą parkować bezpłatnie na terenie całej SPP. a osoby z niepełnosprawnościami tylko w wyznaczonych do tego miejscach.

Zwróciliśmy się z prośbą do dyrektora PCPR w Augustowie o wyjaśnienie na czym polega to nierówne potraktowanie osób z niepełnosprawnościami w stosunku do Członków Korpusu? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy nagranej w czwartek 17 czerwca br.

rozmowa z dyr. PCPR w Augustowie, Andrzejem Zarzeckim

Augustów Miastem Bez Barier, to hasło, które jeszcze nie tak dawno bardzo często przytaczali w swoich wypowiedziach niektórzy urzędnicy augustowskiego magistratu i radni ugrupowania większościowego w Radzie Miasta Augustów. Dużo się zadziało w okresie przedpandemicznym w kwestii usuwania barier architektonicznych istniejących w mieście i wydawało się, że to hasło, jeżeli nie już, to w stosunkowo krótkim czasie ma rację bytu. Czy coś się zmieniło? W § 4. uchwały nr XXVI/292/2020 mówiącym o pojazdach objętych zerową stawką opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w “SPP”, w pkt. 3 wymienione są pojazdy jednośladowe. Jeżeli dobrze rozumiem, motocykliści mogą bezpłatnie parkować na 427 miejscach parkingowych w strefie – a właściwie pomniejszonych o 15 zarezerwowanych dla osób z niepełnosprawnościami. I może tyle w temacie.

|Bart. / augustow.org

**********

Alicja Dobrowolska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie / 07.06 2021 r.

Biorąc pod uwagę zgłaszane potrzeby osób z niepełnosprawnościami zwracam się z prośbą o rozważenie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Augustowie nr XXVI/292/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie i sposobu ich pobierania.

Proponuję objęcie osób z niepełnosprawnościami jednakowymi uprawnieniami za korzystanie z miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania takimi jak Członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzasadnienie:

Po uruchomieniu Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie (dalej SPP) do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, jako instytucji zajmującej się m.in. wsparciem osób z niepełnosprawnościami zgłoszone zostały sygnały od osób z niepełnosprawnościami odnośnie trudności z parkowaniem na tzw. „Kopertach” z uwagi na ich niewielką liczbę (15.kopert” na 427 miejsc parkingowych ogółem w SPP). To w konsekwencji wymaga parkowania poza miejscami wyznaczonymi i wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat na zasadach ogólnych, m.in. na podstawie wykupionego identyfikatora.

W aktualnie obowiązującej uchwale Rady Miejskiej w Augustowie koszt zakupu identyfikatora wynosi 20 zł za okres I miesiąca. 60 zł za okres 3 miesięcy lub 200 zł za okres 12 miesięcy dla wszystkich osób korzystających, natomiast w poprzednio obowiązującej uchwale dotyczącej SPP (uchwała nr XXVI/206/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 maja 2013 r.,) osoby niepełnosprawne miały możliwość ponoszenia niższej opłaty zryczałtowanej w wysokości 10 zł za okres 6 miesięcy lub 20 zł za okres 12 miesięcy.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w aktualnie obowiązującej uchwale Rady Miejskiej w Augustowie doszło do istotnego podwyższenia stawek opłat zryczałtowanych za parkowanie w SPP na podstawie identyfikatora dla grupy osób z niepełnosprawnościami (od 900 % do 1100 % w stosunku do poprzednio obowiązującej uchwały) i jest to jedyna tak drastyczna podwyżka opłat w tej uchwale.

Ponadto w obowiązującej uchwale, w § 4 ust. 5 wprowadzono zerową stawkę opłaty za parkowanie w SPP dla pojazdów osób będących Członkami Korpusu powołując się na art. 8b usuwy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Artykuł 8b powyższej ustawy odnosi się wprost do art. 8 i zrównuje uprawnienia Członków Korpusu z uprawnieniami osób z niepełnosprawnościami. Natomiast uchwała Rady Miejskiej w Augustowie różnicuje zdecydowanie kryteria ponoszenia odpłatności w tych Grupach, tym samym naruszając zasady równego traktowania w kontekście zapisów art. 8 i 8b ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W tej sytuacji doszło do nierównego potraktowania osób z niepełnosprawnościami w stosunku do Członków Korpusu, którzy mogą parkować bezpłatnie na terenie całej SPP. a osoby z niepełnosprawnościami tylko w wyznaczonych do tego miejscach.

Takie różnice traktowania nie znajdują należytego uzasadnienia, gdyż zasada równości polega na tym. że wszystkie podmioty należące do tej samej grupy osób uprawnianych powinny być traktowane równo, to znaczy według jednakowej miary, bez zróżnicowań dyskryminujących i faworyzujących.

Reasumując, nie dość, że uprawnienia osób niepełnosprawnych w aktualnie obowiązującej uchwale nie są tożsame z uprawnieniami Członków Korpusu, to wręcz uchwała Rady Miejskiej w Augustowie z 2020 roku pozbawia osoby z niepełnosprawnościami pewnych przywilejów, zrównując tą grupę społeczną do osób pełnosprawnych (ta sama zryczałtowana wysokość opłat za postój w SPP poza tzw. „kopertami”).

Należy przy tym zwrócić uwagę, iż obowiązek uiszczania tak wysokich opłat przez zmotoryzowane osoby z niepełnosprawnościami za parkowanie w SPP poza tzw. „kopertami* może powodować powstanie bariery finansowej, która znacznie ograniczy mobilność niepełnosprawnych kierowców oraz prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Ponadto, w przypadku osób ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się i nieposiadających wykupionego identyfikatora, konieczność zakupu jednorazowych biletów parkingowych w parkomatach (często trudno dostępnych) stanowić będzie kolejną barierę.

Dlatego zmiana powyższej uchwały jest uzasadniana i niezmiernie istotna z punktu widzenia znaczenia jakie spełni ona w życiu codziennym osób z niepełnosprawnościami, szczególnie w okresie pandemii, kiedy alternatywny transport zbiorowy stwarza dodatkowe zagrożenie.

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, tj. wzmożonym korzystaniem z parkingów proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej, gdyż, w tym okresie deficyt miejsc postojowych jest niezmiernie dotkliwy.

Z poważaniem

Dyrektor Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

mgr Andrzej Zarzecki

Otrzymają:

Radni Rady Miejskiej:

1.            Emilian Jasyen AlKhameri

2.            Sylwia Bielawska

3.            Tomasz Dobkowski

4.            Mirosław Chudcki

5.            Leszek Stanisław Cieślik

6.            Rafał Harasim

7.            Marcin Kleczkowski

8.            Tomasz Miklas

9.            Agnieszka Mroziewska

10           Dariusz Ostapowicz

11.          Agnieszka Izabela Piasecka

12.          Katarzyna Raczkowska

13.          Jolanta Oneta Roszkowska

14.          Adam Sieńko

15.          Aleksandra Maria Sigillewska

16.          Mieczysław Szczerbakow

17. Marek Sznejder

18.          Magdalena Śleszyńska

19.          Krystyna Wilczewska

20.          Mirosław Zawadzki

Do wiadomości:                  

1 Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski

2 Mirosław Karolczuk – Burmistrz Miasta Augustowa

3. Dariusz Jan Szkiłądź – Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

4 Tomasz Tomaszewski – Przewodniczący Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych