Do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego wpłynął projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej oraz przepisów wprowadzających tę ustawę.

zdjęcie ilustracyjne

Wskutek wielokrotnych interwencji Związku Powiatów Polskich, do ostatniej wersji projektu wprowadzono przepisy zmieniające zasady lokalizowania kanałów technologicznych w pasach dróg. W art. 6 przepisów wprowadzających Prawo komunikacji elektronicznej znowelizowano ustawę o drogach publicznych poprzez zmianę m.in. art. 39 ust. 6 ustawy, a mianowicie zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy dróg publicznych. Od tej zasady wprowadzono szereg wyjątków takich jak:

 1. przebudowa drogi, jeżeli w istniejących granicach pasa drogowego brak jest miejsca na zlokalizowanie kanału technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, o ile zostało to potwierdzone oświadczeniem inwestora dołączonym do dokumentacji przedkładanej organom administracji architektoniczno-budowlanej;
 2. budowy lub przebudowy drogi:
  • jeżeli w pasie drogowym zostały już zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny lub
  • jeżeli roboty budowlane obejmują wyłącznie obiekty lub urządzenia wyposażenia technicznego drogi w szczególności: przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów, zatoki i perony przystankowe, stanowiska postojowe lub oświetlenie drogi, lub
  • o długości do 1000 metrów, jeżeli:
   • projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron oraz w ciągu 4 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca kontynuację projektowanego kanału technologicznego zgodnie z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2, oraz
   • w terminie 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego nie zostanie zgłoszone zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego;
 3. budowy lub przebudowy istniejącego drogowego obiektu inżynierskiego, w którym usytuowanie kanału technologicznego nie jest możliwe ze względu na rodzaj lub bezpieczeństwo konstrukcji, o ile zostało to potwierdzone oświadczeniem inwestora dołączonym do dokumentacji przedkładanej organom administracji architektoniczno-budowlanej.

Wprowadzono również przepis, zgodnie z którym podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 7, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom. O obowiązku zwrotu kosztów oraz ich wysokości orzeka zarządca drogi w drodze decyzji administracyjnej.

Ponadto, minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarządcy drogi w drodze decyzji, zwalnia zarządcę drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego, jeżeli:

 1. w pobliżu pasa drogowego istnieje już kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny posiadające wolne zasoby umożliwiające zlokalizowanie kabli światłowodowych lub linia światłowodowa, posiadająca wolne zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych lub
 2. lokalizowanie kanału technologicznego byłoby ekonomicznie nieracjonalne lub lokalizowanie kanału technologicznego byłoby technicznie niemożliwe.

Redaktor Monika Małowiecka / wartowiedziec.pl