OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 25 maja 2021 r. (wtorek)  o godz. 12.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji ds. Budżetu; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji Skarg, wniosków i petycji; Komisji Rewizyjnej.

Porządkiem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzeń: Komisji ds. Budżetu; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji Skarg, wniosków i petycji; Komisji Rewizyjnej.
  2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
  3. Omówienie Raportu o stanie Gminy Miasta Augustów za 2020 rok.
  4. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzeń: Komisji ds. Budżetu; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji Skarg, wniosków i petycji.
  7. Wypracowanie przez Komisję Rewizyjną opinii o wykonaniu budżetu miasta za 2020 rok i wniosku w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa.
  8. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Wspólne posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej:

Emilian Jasyen Al-Khameri

Mirosław Zawadzki

Sylwia Bielawska

Jolanta Oneta Roszkowska