zdjęcie Michał Chilmon

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w związku z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa sporządzanej na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Augustowie Nr L/494/18 z dnia 23 lipca 2018 r., LIII/516/18 z dnia 21 września 2018 r., XIII/144/19 z dnia 29 lipca 2019 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony do wglądu w dniach od 9-03-2021 r. do 29-03-2021 r.:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie położonej przy ul. 3 Maja 60, w pokoju nr 26a, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek godz. 7.30 – 15.30) z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie – strona http://bip.um.augustow.pl/ (kolejno zakładki: „Ogłoszenia Urzędu Miejskiego”,” Rok 2021”, następnie „Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa” – pod treścią obwieszczenia zostaną umieszczone linki do dokumentów).

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości zapoznania się  z pozostałą, niezbędną dokumentacją sprawy w wyżej określonym czasie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w pokoju nr 26a.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16-03-2021 r. o godz. 16.00. Z uwagi na sytuację epidemiczną, dyskusja publiczna odbędzie się w formie zdalnej przy użyciu platformy ZOOM, dostępnej:

  • poprzez przeglądarkę internetową po uruchomieniu adresu https://zoom.us/j/3370373337?pwd=ejBvdVp6dVhsZFMyV1RqTHZUcU1vUT09 (po uruchomieniu wskazanego adresu należy wybrać opcję „Join from Your Browser”, następnie w polu „Your Name” należy podać swoje imię i nazwisko/nazwę, zaznaczyć „I’m not a robot”, następnie kliknąć „Join”), albo
  • po uruchomieniu uprzednio zainstalowanej bezpłatnej aplikacji ZOOM używając następujących danych do logowania: Meeting ID: 337 037 3337, Passcode: 123535 (aplikacja jest dostępna pod adresem https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe).

Wejście na platformę ZOOM będzie możliwe od godziny 15.40. Pomoc techniczną będzie można uzyskać pod numerem telefonu 87 643 42 16.    

W przypadku niedysponowania możliwością zdalnego połączenia, będzie istniała możliwość skorzystania ze stanowisk komputerowych, z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych, przygotowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. 3 Maja 60, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 87 643 42 17 lub 87 643 42 16.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany Studium.

Zgodnie z art. 29, w nawiązaniu do art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo do składania uwag w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu zmiany Studium należy kierować do Burmistrza Miasta Augustowa z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby. Uwagi można składać:

  • w formie papierowej bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów,
  • w formie elektronicznej na pomocą poczty elektronicznej na adres wydzial.architektury@urzad.augustow.pl,
  • w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (elektroniczna skrzynka podawcza jest dostępna poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie – strona http://bip.um.augustow.pl/, zakładka „Doręczanie dokumentów elektronicznych”, link: „Wykaz spraw możliwych do załatwienia w formie elektronicznej”, formularz: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego – Elektroniczna Skrzynka Podawcza” lub bezpośrednio na stronie elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP).

Pozostałe uwagi (dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) można składać:

  • w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w pokoju nr 26a,
  • w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres wydzial.architektury@urzad.augustow.pl

Wszystkie uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19-04-2021 r.

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Augustowa.

Burmistrz Miasta Augustowa

 Mirosław Karolczuk