Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Kandydaci aplikujący na stanowisko inspektora powinni posiadać wykształcenie wyższe w zakresie gospodarka nieruchomościami, prawo, administracja, geodezja i kartografia o specjalizacji geodezja i szacowanie nieruchomości. Niezbędne jest także posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy oraz roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, służbie cywilnej lub innych urzędach państwowych lub co najmniej trzy lata stażu pracy związanego z gospodarką nieruchomościami, geodezją lub szacowaniem nieruchomości. Znać  przepisy prawa z zakresu ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny.

Osoba pełniąca obowiązki na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, prowadzenie ewidencji mienia komunalnego obejmującej nieruchomości  stanowiące zasób gminny oraz będące w użytkowaniu wieczystym  osób fizycznych a także wartości księgowych nieruchomości, przygotowywanie informacji i zestawień dotyczących ewidencji nieruchomości gminnych.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie: ul. 3 Maja 60, 16 – 300 Augustów, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Augustowie” w terminie do 25 lipca 2019 r. do godz. 15.30 (liczy się termin wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

urzad.augustow.pl