Ogłoszenie o obradach XVII sesji Rady Miejskiej w Augustowie

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, odbędą się obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Województwa Podlaskiego o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) przystąpienia do projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Augustowa”,

b) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.”Kompetentny Przedszkolak”,

c) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.”Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej”,

d) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.”Budowa ulicy Leśnej”,

e) rozpatrzenia petycji CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy,

f) rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Żarnowo Pierwsze, Żarnowo Drugie i Żarnowo Trzecie,

h) przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości,

g) zmiany uchwały Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie,

i) zmiany uchwały Nr XXXII/293/17 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Miasto Augustów,

j) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

k) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

l) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

m) zmiany uchwały nr XXX/279/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia realizowania zadań własnych Gminy Miasta Augustów,

n) przyjęcia Regulaminu korzystania z wybiegu dla psów zlokalizowanego na terenie miasta Augustów,

o) ustalenia regulaminu korzystania ze skateparku położonego przy ul. Młyńskiej 35 w Augustowie,

p) zmiany Uchwały Nr LIII/519/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

r) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

s) zmian budżetu miasta na rok 2019,

t) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2032.

7. Informacja w sprawie podatku rolnego i leśnego na 2020 rok.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Augustów za rok szkolny 2018/2019.

9. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

10. Przyjęcie protokołów z obrad: XV sesji Rady Miejskiej z 26.09.2019 r. i XVI sesji Rady Miejskiej z 24.10.2019 r.

11. Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.

12. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

/Alicja Dobrowolska/

Zostaw komentarz

Twój adres e mail nie zostanie opublikowany