Decyzją zarządu województwa cztery projekty dotyczące włączenia społecznego i zwiększenia aktywności na rynku pracy otrzymały dziś (5 marca br. ) dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości prawie 23 milionów złotych. Dzięki nim ze specjalistycznego wsparcia skorzysta łącznie blisko 900 osób z województwa podlaskiego.

Pierwszy z projektów pn.: ,,Aktywność szansą na lepsze jutro” jest skierowany do 30 kobiet i 20 mężczyzn z Białegostoku, a także powiatu białostockiego i monieckiego. To osoby bezrobotne, niepełnosprawne i o niskich kwalifikacjach. Celem projektu jest zwiększenie ich aktywności zawodowej i reintegracja społeczna poprzez indywidualne wsparcie. W planie są m.in. warsztaty dotyczące poszukiwania pracy, rozwijające samodzielność i aktywność społeczną, zakończone egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym ich kwalifikacje. Uczestnicy poznają techniki poruszania się po rynku pracy i otrzymają oferty staży zawodowych.

Wartość projektu to 757 tys. zł, a dofinansowanie z RPOWP wynosi 718,8 tys. zł.

Nowa ścieżka aktywności

To z kolei tytuł projektu, który dotyczy wsparcia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz o niskich kwalifikacjach i zagrożonych ubóstwem – zamieszkałych na terenie gmin Augustów, Bargłów, Kościelny, Sztabin, Grajewo, Rajgród, Rutki i Zambrów. Programem opieki zostanie objętych 48 kobiet i 24 mężczyzn. Zaplanowane są m.in. treningi umiejętności społecznych i coaching, usługi aktywnej integracji, mediacja rodzinna, a także poradnictwo, szkolenia i staże zawodowe.

Projekt jest wart 863 tys. zł, dotacja z RPOWP pokryje 820 tys. zł.

Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego

 Ten projekt adresowany jest do 700 osób (400 kobiet i 300 mężczyzn) biernych zawodowo i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkających w Łomży oraz na terenie powiatów łomżyńskiego, kolneńskiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i gminy Boćki. Dla każdego uczestnika projektu zostanie przeprowadzona diagnoza ich sytuacji, zasobów, potencjału i potrzeb. Ponadto do każdego z nich zostanie dopasowany indywidualny program zatrudnienia socjalnego. W tym celu na terenie województwa podlaskiego powstanie siedem nowych Centrów Integracji Społecznej i oddziałów CIS, które zapewnią gotowość do świadczenia wyżej wymienionych usług. Przedsięwzięcie jest warte 25,3 mln zł, a kwota dofinansowania z RPOWP wynosi 20 mln zł.

Kompas zatrudnienia

Celem tego projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu województwa podlaskiego. Będzie to możliwe dzięki takim działaniom, jak np. coaching, doradztwo, szkolenia i staże. W ten sposób uczestnicy podniosą swoje kwalifikacje, zwiększające ich szanse na rynku pracy. Koszt tego projektu to 1,5 mln zł, a dotacja z RPOWP – 1,4 mln zł.

Wszystkie wymienione przedsięwzięcia będą realizowane w ramach działania 7.1 Rozwój  działań aktywnej integracji.

 kg

wrotapodlasia.pl