Podczas sesji Rady Powiatu, 30 grudnia, radni przyjęli budżet Powiatu Augustowskiego na przyszły rok.

Projekt budżetu na 2020 r. zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości 77,84 mln zł, z tego na realizację zadań własnych Powiatu kwotę 68,18 mln zł i dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 7,94 mln zł.

W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, głównymi źródłami dochodów będą:
1) subwencje z budżetu państwa w wysokości 39,54 mln zł, które stanowią ponad 51% dochodów ogółem,

2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11,56 mln zł, który będzie wynosił blisko 15% dochodów ogółem,

3) dochody własne osiągane przez jednostki powiatowe w wysokości 3,19 mln zł, w tym głównie z opłat komunikacyjnych w kwocie 1,43 mln zł.

Wydatki w 2020 r. zaplanowano w wysokości 76,59 mln zł.

– Zarząd Powiatu przedstawia optymalny projekt budżetu, zawierający inwestycje głównie na drogach powiatowych i w obszarze służby zdrowia, a więc w tych dziedzinach, gdzie są one najbardziej potrzebne

– powiedział w swoim wystąpieniu Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

– Wydatki inwestycyjne na rok 2020 zaplanowane zostały w wysokości ponad 14 mln zł i będą one stanowiły blisko 19% wszystkich wydatków budżetu. Będzie to kolejny, już szósty rok wysokiego, blisko 20-procentowego udziału inwestycji. Pragnę zaznaczyć, że wydajemy środki roztropnie i korzystamy ze wszystkich możliwych, dostępnych Powiatowi środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji

– podkreślił starosta.

Główne kierunki przeznaczenia środków na wydatki bieżące będą podobne jak w latach ubiegłych, za wyjątkiem wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. W 2020 r. na sfinansowanie działań oświatowych przeznaczone zostaną środki w wysokości 31,46 mln zł, tj. ponad 50% wydatków bieżących budżetu ogółem. Ze względu na podwójny rocznik w klasach pierwszych, udział tych wydatków jest większy niż w 2019 r. o 5 punktów procentowych.

Znaczne środki będą także przeznaczane na opiekę społeczną, pieczę zastępczą i wspieranie rodzin. Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości ponad 12 mln zł.

W projekcie budżetu na 2020 r. założono osiągnięcie nadwyżki budżetu w wysokości 1,25 mln zł, która zostanie przeznaczona na spłatę części rat kredytów w kwocie 852 tys. zł oraz udzielenie pożyczek dla SP ZOZ i SP ZZOD na przejściowe finansowanie wydatków w ramach projektów dofinansowanych z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2014 – 2020.

Na 2020 r. planowane jest zmniejszenie zadłużenia Powiatu Augustowskiego do poziomu 2 mln zł.

– Jest to budżet optymalny, ambitny, ale realny. Dziękuje Panu Skarbnikowi za pracę nad budżetem, komisjom, za uważną analizę uchwały oraz wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do opracowania tego dokumentu

– powiedział na zakończenie wystąpienia starosta Szlaszyński.

Za przyjęciem uchwały w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 r. głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Red. / Starostwo Powiatowe w Augustowie