Przedstawiamy terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami, z wyłączeniem oddziału przygotowania wojskowegood 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
2.Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej do oddziału przygotowania wojskowegodo 12 czerwca 2020 r.
3.Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Augustowieod 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
4.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskieod 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r.
5.Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału przygotowania wojskowegood 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r.; II termin[1]: do 30 lipca 2020 r.
6.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodsta-wowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowejod 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
7.Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznejI termin: do 9 lipca  2020 r. II termin: do 31 lipca 2020 r.
8.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodsta-wowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandydujeod 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
9.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych12 sierpnia 2020 r.
10.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrzne-go, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawoduod 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00  
11.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych19 sierpnia 2020 r.
– do godz. 14.00

[1] Dyrektor szkoły może wyznaczyć II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 7

Starostwo Powiatowe w Augustowie