W poniedziałek (07.06.), w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Hoża 2a w Augustowie Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach rozpoczęła kwalifikację wojskową dla gmin Powiatu Augustowskiego.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

W uroczystym rozpoczęciu kwalifikacji uczestniczyli m.in.: Starosta Augustowski – Jarosław Szlaszyński, Wojskowy Komendant Uzupełnień – ppłk Jarosław Kowalewski, Wójt Gminy Augustów – Zbigniew Tadeusz Buksiński, Wicestarosta Augustowski – Dariusz Szkiłądź i członkowie Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Augustowie.

W roku minionym 2020 WKU w Suwałkach jako jedyna w naszym województwie, a może i w kraju, zakończyła kwalifikację wojskowa w planowanym terminie.  (…) W tym roku kwalifikacje wojskowe odbywają się w innych terminach niż zazwyczaj. Do tej pory odbywały się w okresie od lutego do kwietnia, natomiast w tym roku rozpoczęły się w pierwszych dniach czerwca a ich zakończenie będzie w październiku – powiedział m.in. podczas uroczystości ppłk Jarosław Kowalewski.

mówi Starosta Augustowski – Jarosław Szlaszyński
mówi Wojskowy Komendant Uzupełnień – ppłk Jarosław Kowalewski

|Bart.

_____________________

Do kwalifikacji wojskowej w 2021 roku wzywani są:

1) mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 2000-2001, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2017 r. poz.944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Udając się na kwalifikację wojskową należy zabrać:
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
2) posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;
3) aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
4) dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Dokładne informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się w wezwaniach, które otrzymają osoby obowiązane do stawiennictwa.

Kilkugodzinny udział w kwalifikacji wojskowej podzielony będzie na etapy:
1) pierwszy – potwierdzenie tożsamości, zebranie dokumentów oraz poinformowanie o jej przebiegu;
2) drugi – tworzenie ewidencji wojskowej – na podstawie dokumentów i rozmowy;
3) trzeci – udział w badaniach lekarskich, których wynikiem będzie wydanie przez powiatową komisję lekarską orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej (kategoria zdrowia A, B C, D);
4) czwarty – indywidualna rozmowa z przedstawicielem wojskowego komendanta uzupełnień i wydanie książeczki wojskowej.

W sytuacji, gdy osoba do tego zobowiązana, bez uzasadnionej przyczyny, nie stawi się do kwalifikacji wojskowej wójt lub burmistrz (prezydent miasta), z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę. Może też zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję.

Kolejne terminy rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej:

Powiat Suwalski – od 24.08.2021 r.

Miasto Suwałki – od 09.09.2021 r.

Powiat Sejneński – od 18.10.2021 r.

Informacje na temat kwalifikacji wojskowej można uzyskać dzwoniąc do WKU w Suwałkach, tel. 261 347 357.


Tekst: WKU w Suwałkach