W związku ze znacznym wzrostem opłat za przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (o ponad 28%) oraz odpadów zebranych selektywnie (papieru i szkła o 475%, tworzyw sztucznych o 80% i odpadów wielkogabarytowych o 50%) zostały podniesione stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 kwietnia 2021 r. obowiązują następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

–  23,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca (nieruchomość zamieszkała przez 1-4 osoby)

–  100,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego 5 osobowego i większego.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określona została stawka opłaty podwyższonej
w wysokości dwukrotności w/w stawki podstawowej.

Jeżeli bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w kompostowniku przydomowym stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

–  22,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca (nieruchomość zamieszkała przez 1-4 osoby)

–  96,00 zł od gospodarstwa domowego 5 osobowego i większego

Zmiana stawki nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Nową deklarację należy złożyć wówczas, gdy zmianie uległy informacje podane
w deklaracji m. in. ilość osób zamieszkujących czy zastosowanie kompostownika.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto prowadzone przez PKO Bank Polski S.A.:

Gmina Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów
nr: 49 1020 1332 0000 1302 1208 4978

Opłatę bez prowizji przyjmuje bank PKO Bank Polski SA, Rynek Zygmunta Augusta 10, Augustów.

Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

–  do końca marca danego roku – opłata za styczeń, luty, marzec;

– do końca czerwca danego roku – opłata za kwiecień, maj, czerwiec;

– do końca września danego roku – opłata za lipiec, sierpień, wrzesień;

– do końca grudnia danego roku – opłata za październik, listopad, grudzień.

Wszelkie reklamacje dotyczące odbioru śmieci można zgłaszać do Urzędu Gminy Augustów pod
nr tel. 87 643 30 56 w. 26 lub w biurze MPO Sp. z o.o. pod nr tel. 87 643 70 22.

Informacje o wpłatach, zaległościach i nadpłatach udzielane są pod nr tel. 87 643 30 56 w. 25.

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie.

Przypominamy o obowiązku segregowania odpadów komunalnych!

| gmina-augustow.home.pl