ZARZĄDZENIE Nr /151/2021 Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 07.05 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Augustowie, ul. Mickiewicza 1

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i §1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej lub publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Augustowie, ul. Mickiewicza 1.

§2

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronic internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. 3 Maja 60.

§4 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Augustowie.

§5

Zarządzenie wchodzi w życic z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Filip Jerzy Chodkiewicz

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Augustowa

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Augustowie

ul. Mickiewicza 1, 16-300 Augustów

ORGAN PROWADZĄCY – Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

1.         Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
(Dz. U.
z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.).

2.         Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Augustowie,

b)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

  – stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

  – stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

  – stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f)     w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopię:

– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

g)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j)     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

k)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z  2020 r. poz. 306 z późn. zm.) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l)     poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

m)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n)    w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, lub karą dyscyplinarną, o której mowa wart. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),

 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Na żądanie Burmistrza Miasta Augustowa kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. d-g, l i m. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

3.      Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Augustowie, ul. Mickiewicza 1” – w terminie do dnia 21.05.2021 r. do godz. 15.30 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
w Augustowie, ul. 3 Maja 60 lub wysłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu)
na adres: Urząd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów.

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, jako załączniki do oferty.

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Augustowa. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.
   

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L.119/1):

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą: 16–300 Augustów, ul. 3 Maja 60, tel. 87 6434210, e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Augustowie pod nr tel.: 511 181 730 lub adresem e-mail: iod@urzad.augustow.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w postępowaniu konkursowym mającym na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego w Augustowie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w instrukcji kancelaryjnej.
 6. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. Przetwarzanie danych osobowych zostanie powierzone członkom komisji konkursowej, z wyłączeniem możliwości ich udostępniania.
 7. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu