W związku z obowiązkiem sprawozdawczym na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. (Dz. U. z 2019, poz. 1775, z późn. zm.) jak również obowiązkiem prowadzenia przez Gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków  wynikających ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Augustowa przypomina o obowiązku niezwłocznego informowania o posiadaniu zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków poprzez wypełnienie oraz dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Augustowie wypełnionego zgłoszenia.

zdjęcie ilustracyjne

Dokumenty są dostępne do pobrania w zakładce Gospodarka wodno-ściekowa lub pod linkiem (https://urzad.augustow.pl/dla-mieszkancow/mieszkancy/wykaz-spraw-i-formularzy/gospodarka-wodno-sciekowa).

W celu dostarczenia danych jednostkowych z Ewidencji Zbiorników Bezodpływowych w zakresie adresów zbiorników bezodpływowych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego w ustawowo wyznaczonym terminie prosimy o składanie zgłoszeń do dnia 15 kwietnia 2021 r.

Sprawę prowadzi:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Justyna Sosnowska
e-mail: justyna.sosnowska@urzad.augustow.pl
Tel. 87 615 62 03, 532 364 019

|Urząd Miejski w Augustowie