Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), XXXIII sesja Rady Miejskiej w Augustowie.

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w obradach XXXII sesji Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Wolne wnioski oraz omówienie interpelacji i zapytań radnych. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. W Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

Proponowany porządek posiedzenia XXXIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
  4. Ocena zasobów pomocy społecznej.
  5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa na 2020 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2020 r.
  6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Augustowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 2020.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a – nadania medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”,

b – nadania medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”,

c – zmiany uchwały Nr XXVIII/305/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

d – wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

e – określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasta Augustów,

f – podziału Gminy Miasta Augustów na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

g – wykazu kąpielisk w roku 2021 na terenie Gminy Miasto Augustów oraz określenia sezonu kąpielowego,

h – Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego,

i – zmian budżetu miasta na rok 2021,

j – zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034,

k – wygaśnięcia mandatu radnego,

l – stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy,

m – stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.

9. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji RM z 25.03.2021 r.

10. Wolne wnioski oraz omówienie interpelacji i zapytań radnych.

11. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca

Miejskiej w Augustowie

(-) Alicja Dobrowolska