Radni Klubu Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska i Prawa i Sprawiedliwości złożyli do przewodniczącej rady miejskiej w Augustowie wniosek o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Tematem sesji ma być rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Mirosława Zawadzkiego (KWW Nasze Miasto Augustów).

Radny Mirosław Zawadzki, zdjęcie: augustow.org

Pod wnioskiem podpisało się 8. radnych. Zgodnie z przepisami Sesja powinna być zwołana w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.  Wniosek wraz z projektem uchwały publikujemy niżej >>>

|Bart.

_______________________________________________________

19.05.021r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Augustowie

Wniosek

o zwołanie Sesji Rady Miejskiej w Augustowie

Na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wnosimy o zwołanie Sesji Rady Miejskiej w terminie ustawowym.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji rady Miejskiej w Augustowie.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

3. Zamknięcie obrad.

Do wniosku załączamy projekt uchwały.

Podpisy Radnych:

  • Leszek Stanisław Cieślik
  • Adam Sieńko
  • Marek Sznajder
  • Rafał Harasim
  • Izabela Agnieszka Piasecka
  • Marcin Kleczkowski
  • Tomasz Miklas
  • Aleksandra Sigillewska

Projekt

Uchwała nr …

Rady Miejskiej w Augustowie

 z dnia   … 2021

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art.383 par.1 pkt5. par. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U z 2020 poz.1319) w zw. z art.18 ust2 pkt15 i art24f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz.713,1378) Rady Miejskiej w Augustowie uchwala co następuje:

§1

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnego Rady Miejskiej w Augustowie, Pana Mirosława Zawadzkiego w okręgu wyborczym nr 4, w związku z naruszeniem dyspozycji art.24 f Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.713,1378) skutkującego stosownie do treści art.383 par. 1 pkt.5 Kodeksu Wyborczego (tekst jednolity Dz. U z 2020 poz.1319) wygaśnięciem mandatu.

§2

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady do przesłania uchwały Wojewodzie Podlaskiemu, Komisarzowi Wyborczemu, Prokuraturze Rejonowej w Augustowie oraz doręczenie jej radnemu Mirosławowi Zawadzkiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 24 f ust. 1. Radni nie mogą prowadzić działalność, gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innym, osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyska mandat”…

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące Ustawy o Samorządzie Gminnym, w odniesieniu do Radnych prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego oraz wykorzystujących swą funkcję do uzyskiwania nieuprawnionych korzyści dla siebie i bliskich jest jednoznaczne. Pan Radny Mirosław Zawadzki świadczył usługi oraz sprzedawał i sprzedaje materiały i produkty do Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta Augustowa i uzyskuje środki pieniężne z budżetu gminy. Środki pieniężne w świetle wyroków sądowych są traktowane jak mienie komunalne. Wykaz faktur za usługi i zakupione materiały w roku 2018 – 2021, na rzecz Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych potwierdza fakt wykorzystania mienia komunalnego przez Radnego Mirosława Zawadzkiego. Dodatkowo Radny świadczy usługi i sprzedaje materiały także spółkom miejskim (Necko oraz Wodociągi i Kanalizacje), których stuprocentowym właścicielem jest miasto Augustów.

W związku z powyższym należy wygasić mandat Radnemu Mirosławowi Zawadzkiemu.

Od niniejszej uchwały zainteresowanemu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Rady Miejskiej w Augustowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały.