Już od 3 lat funkcjonuje program „Mama 4 plus”, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Jest to finansowa pomoc przede wszystkim dla kobiet, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci. Tym samym nie wypracowały sobie choćby minimalnej emerytury.

Największa ilość wniosków o świadczenie „Mama 4 plus” wpłynęła zaraz po uruchomieniu programu. Chociaż w głównej mierze jest on adresowany do mam, to wnioski mogą składać również ojcowie, ale po spełnieniu określonych warunków. Od połowy 2019 roku wnioski o rodzicielskie świadczenie uzupełniające rozpatruje tylko jeden oddział ZUS – w Białymstoku.

Na ponad 2,2 tys. wniosków złożonych przez mieszkańców województwa podlaskiego 1,6 tys.   to osoby między 60. a 69. rokiem życia. Wśród zgłaszających się o świadczenie jest też 7 osób, które mają ukończone 90 lat, ale nie przekroczyły 100 lat. Wnioski o świadczenie złożyło również 16 ojców.   Oddział ZUS w Białymstoku wypłaca obecnie   1 222 świadczenia „Mama 4 plus”

– informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego.

Do końca kwietnia br. do ZUS-u w całej Polsce wpłynęło 82 tys. wniosków o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. 97 proc. z nich została złożona przez kobiety. Jedynie 446 panów ubiegało się o wsparcie w tytułu wychowania co najmniej czwórki dzieci.

Kto może ubiegać się o świadczenia

– Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane „Mama 4 plus” trzeba spełnić kilka warunków ustawowych. Jednym z nich jest brak dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Przy ocenie prawa do świadczenia są brane pod uwagę tylko źródła dochodu osoby, która się o nie ubiega. Ponadto świadczenie wypłacane jest na wniosek osoby zainteresowanej po osiągnięciu przez nią wieku emerytalnego – 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. Wniosek należy złożyć w oddziale ZUS lub w oddziale KRUS

wyjaśnia rzeczniczka.

Świadczenie to może być przyznane matce, która urodziła i wychowała lub jedynie wychowała, co najmniej czworo dzieci, a w przypadku jej śmierci albo porzucenia przez nią dzieci lub długotrwałego zaprzestania wychowanie dzieci również – ojcu. Świadczenie przysługiwać będzie nie tylko w przypadku wychowywania własnych dzieci, ale także w razie wychowywania dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie ma stałej kwoty, lecz nie może przekroczyć wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca wynosi 1338,44zł brutto.

–  Świadczenie jest przyznawane w takiej wysokości, aby łącznie z pobieraną emeryturą czy rentą nie przekroczyło kwoty minimalnej emerytury. Oznacza to, że w przypadku braku prawa do emerytury lub renty świadczenie przysługuje w wysokości najniższej emerytury. Natomiast, jeśli emerytura lub renta jest niższa od minimalnej emerytury, to świadczenie stanowi dopełnienie do wysokości najniższej emerytury. Na przykład, jeśli obecnie pobieramy świadczenie w wysokości 800 zł, zostanie ono uzupełnione o 538,44 zł

tłumaczy Katarzyna Krupicka.

Kto nie uzyska świadczenia

Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości, co najmniej najniższej emerytury. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie przysługuje również osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (oprócz osób, odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego). Ponadto Prezes ZUS (lub KRUS) może odmówić przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego:

•          osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka, lub dzieci w pieczy zastępczej,

•          w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.

Świadczenia Mama 4 plus może również nie otrzymać wnioskodawca, który posiada niezbędne środki utrzymania.

O czym należy poinformować ZUS pobierając emeryturę Mama 4 plus:

Osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ma obowiązek zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość, na przykład o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów czy też prawie do innego świadczenia.

|Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku