Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 17 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji do spraw Budżetu; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji skarg, wniosków i petycji, Komisji Rewizyjnej

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji Rewizyjnej; Komisji do spraw Budżetu; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji skarg, wniosków i petycji.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Omówienie Raportu o stanie Gminy Miasta Augustów za 2021 rok.

4. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu; Komisję Społeczno-Oświatową; Komisję Rozwoju; Komisję Uzdrowiskową; Komisję skarg, wniosków i petycji sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji do spraw Budżetu; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji skarg, wniosków i petycji.

7. Wypracowanie przez Komisję Rewizyjną opinii o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Augustów za 2021 rok i wniosku w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa.

8. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej w Augustowie:

Emilian Jasyen Al-Khameri

Mirosław Zawadzki

Dariusz Ostapowicz

Bielawska

Jolanta Oneta Roszkowska

|UM w Augustowie