Złote Gody w AugustowieW czwartek 5 lipca w Urzędzie Stanu Cywilnego w Augustowie odbyła się uroczystość Złotych Godów. Odznaczenia „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał  burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.

W uroczystości wzięli udział Państwo Lucyna i Witold Klekotko oraz Helena i Wacław Wyganowscy, którzy przeżyli w związku małżeńskim 50 lat. Jubilatom towarzyszyli ich najbliżsi. Spotkanie stało się okazją do wspomnień i rozmów o sposobach na szczęśliwe małżeństwo.

Były życzenia, kwiaty, symboliczna lampka szampana oraz tradycyjnie Marsz Mendelsona.

Burmistrz Augustowa podkreślił, iż Jubilaci są wzorem do naśladowania dla przyszłych pokoleń i życzył dalszego zgodnego pożycia małżeńskiego w zdrowiu i szczęściu rodzinnym.

Przy okazji tego jubileuszu informujemy, iż zmieniły się zasady składania wniosków o przyznania medali.

Nowy sposób składania wniosków o medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie:

Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach /t.j. Dz.U.2018.400 z póź. zm./,Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie, nie może już przyjmować wniosków o nadanie” Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” zarówno od mieszkańców miasta Augustowa jak i Gminy Augustów.

Wnioski o nadanie w/w medali jubilaci powinni składać bezpośrednio do Wojewody Podlaskiego, ponieważ wnioski przedstawiają Prezydentowi wojewodowie

Dotychczasową praktyką było, że Burmistrz Miasta Augustowa przesyłał Wojewodzie Podlaskiemu wnioski o przyznanie medali wraz z wykazem jubilatów.

Ponieważ obowiązujące przepisy nie pozwalają na przetwarzanie danych osobowych do których organ nie jest uprawniony, istnieje konieczność zmiany dotychczasowego postępowania w powyższej sprawie.

Wniosek o nadanie Medali powinien być w formie pisemnej podpisanej przez Jubilatów.

Przepisy w/w ustawy nie precyzują treści takiego wniosku, ale powinien on zawierać podstawowe dane osobowe dotyczące Jubilatów takie jak: imiona i nazwiska, nr PESEL, datę i miejsce ślubu cywilnego oraz wskazanie Urzędu Stanu Cywilnego, w którym znajduje się akt małżeństwa.

http://urzad.augustow.pl/