Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie został doceniony w prestiżowym rankingu „Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group” organizowanym wspólnie z dziennikiem Rzeczpospolita.

zdjęcie: szpital w Augustowie www.augustow.org

W kategorii szpitale z kontraktem z NFZ niższym lub równym 39 mln placówka zajęła IV miejsce w Polsce i jest to najlepiej oceniony szpital w województwie podlaskim.

Dyplom dla SPZOZ za zajęcie IV miejsca

Szpitale były oceniane pod kątem: efektywność aktywów (pozwalająca na ocenę efektywności zarządzania majątkiem szpitala), rentowność sprzedaży netto (pokazująca, jaka część przychodów pozostaje do dyspozycji jednostki po odliczeniu wszelkich kosztów i podatków) oraz dynamika przychodu z NFZ (procentowy przyrost kontraktu/ryczałtu rok do roku). Parametry zostały dobrane tak, aby obrazowały efektywność zarządzania szpitalem.

Zestawienie docenia jednostki publiczne, które wykazują się wysoką jakością opieki medycznej idącą w parze z efektywnością ekonomiczną.

Publiczne placówki ochrony zdrowia podzielono na trzy grupy w zależności od wartości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia: — do 39 mln zł, — pomiędzy 39 a 89 mln zł, — powyżej 89 mln zł.

– Zdrowie jest priorytetem absolutnym, który realizujemy konsekwentnie od 2014 roku. Rok 2019 jest piątym z kolei, w którym SP ZOZ uzyskał wynik dodatni. Efektem tych zmian jest nie tylko lepszy wynik ekonomiczny, ale przede wszystkim konsekwentna poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów

– mówi starosta Jarosław Szlaszyński.

– Jest to zasługą wytężonej pracy „sztabu medycznego” szpitala, pracowników SP ZOZ, dzięki zaangażowaniu których, udało się kontrakt z NFZ zwiększyć i dziś jest on 2 razy większy niż na początku tej drogi. W planach mamy szereg kolejnych projektów modernizacyjnych, które chcemy realizować w latach następnych, tak, aby poziom realizowanych usług medycznych był na jak najwyższym poziomie

– dodał.

|Starostwo Powiatowe w Augustowie