Augustów, 25 sierpnia 2020 r.

GKRiOŚ.6220.5.2020

OBWIESZCZENIE

o zebranym materiale dowodowym

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 zawiadamiam strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystani śródlądowej nad rzeką Nettą wraz z umocnieniem nabrzeża na działkach o numerach ewidencyjnych 2955 i 2903/1 obręb 2 oraz 2903/1 obręb 3 w Augustowie zebrano cały materiał dowodowy.

zdjęcie ilustracyjne

Mając na uwadze art. 10 § 1 informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Nowomiejska 41, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, można zapoznać się z aktami sprawy, a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia, które zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja na podstawie zebranego w sprawie materiału.

Burmistrz Miasta Augustowa

bip.um.augustow.pl