Odbywający się dziś konkurs na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego numer 3 w Augustowie nie przyniósł rozstrzygnięcia. W skład zespołu od września wejdzie Przedszkole nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 2.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Do konkursu stanęły dwie kandydatki: Pani Agnieszka Kalisz oraz Pani Agnieszka Milanowska. Zgodnie z obowiązującymi procedurami miały dziś zaprezentować swoje kandydatury oraz koncepcje funkcjonowania Zespołu przed komisją konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Augustowa. W skład Komisji wchodzili przedstawiciele Podlaskiego Kuratora Oświaty (3 osoby), przedstawiciele Burmistrza (3 osoby), przedstawiciel związków zawodowych oraz po 2 przedstawicieli rad rodziców i rad pedagogicznych.

Po otwarciu kopert z aplikacjami kandydatek oraz weryfikacji złożonych dokumentów komisja stwierdziła braki formalne w postaci nieprzedłożenia Kuratorowi Oświaty wymaganej przez rozporządzenie informacji na temat złożenia oświadczenia lustracyjnego. Nie dopuściło to do udziału w konkursie Pani Agnieszki Milanowskiej. Druga z kandydatek złożyła wszystkie wymagane dokumenty, dopełniła formalności i zaprezentowała swoją koncepcję przed Komisją.

W tajnym głosowaniu członków Komisji kandydatka nie uzyskała większości głosów. W konsekwencji powierzenie funkcji Dyrektora Zespołu leży teraz w gestii Burmistrza Miasta Augustowa. Jak mówi Zastępca Burmistrza Filip Chodkiewicz:

– Pan Burmistrz wybierze jedną z dwóch przewidzianych prawem dróg. Powierzy funkcję dyrektora na 10 miesięcy członkowi jednej z rad pedagogicznych lub w porozumieniu z Kuratorem powierzy tę funkcję na okres dłuższy po wcześniejszym zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych. Współpraca ze wszystkimi wymienionymi organami układa się bardzo dobrze, na najbliższe dni mamy już umówione spotkania w tej sprawie.

Finalnej decyzji możemy spodziewać się w ciągu najbliższych dni. Osoba, której Burmistrz powierza funkcję dyrektora, musi spełniać kryteria bliźniacze do wymogów, które dotyczyły osób startujących w konkursie.

urzad.augustow.pl