Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Augustowie.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Kandydaci aplikujący na stanowisko podinspektora powinni posiadać:

  • wykształcenie wyższe o kierunku: gospodarka przestrzenna, architektura i urbanistyka, ochrona środowiska, budownictwo, administracja, prawo,
  • znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego,
  • znajomość rozporządzeń: w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie: ul. 3 Maja 60, 16 – 300 Augustów,
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Augustowie” w terminie do 22 kwietnia 2021 r. do godz. 15.30 (liczy się termin wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

|urzad.augustow.pl