W piątek (9.04) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski otworzył pierwsze posiedzenie Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w nowej kadencji 2021 – 2025. Odbyło się ono w formie wideokonferencji. Uczestnicy wybrali przewodniczącego i zapoznali się z nowym składem Rady.

zdjęcie ilustracyjne

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wojewoda podlaski powołał dziewięciu członków Rady:

 1. Ewa Feszler – przedstawiciel wojewody podlaskiego (dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW)
 2. Mirosław Sienkiewicz – przedstawiciel wojewody podlaskiego (zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW),
 3. Dariusz Zajączek – przedstawiciel Sejmiku Województwa Podlaskiego,
 4. Marta Wiszniewska – przedstawiciel Sejmiku Województwa Podlaskiego,
 5. Piotr Baranicz – przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
 6. Ryszard Anusiewicz – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego,
 7. Sebastian Zdanowicz – przedstawiciel Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Komendanta Wojewódzkiego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
 8. Krzysztof Żukowski – przedstawiciel organizacji pracodawców,
 9. Józef Mozolewski.

Nowi członkowie Rady podczas piątkowego posiedzenia wybrali przewodniczącego – został nim Józef Mozolewski. Na zastępcę wybrano Mirosława Sienkiewicza, a sekretarza Rady – Ryszarda Anusiewicza.

Do zadań rady oddziału wojewódzkiego Funduszu należy:

 1. opiniowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 2. uchwalanie planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 3. opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok;
 4. monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów;
 5. monitorowanie, na podstawie przekazanych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego informacji, o których mowa w art. 23 informacje o prowadzonych listach oczekujących na świadczenia, centralny wykaz informacji ust. 2 i 4, sposobu wykonywania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20 listy oczekujących na świadczenie szpitalne lub ambulatoryjne;
 6. kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we wszystkich dziedzinach jego działalności;
 7. występowanie do Prezesa Funduszu z wnioskiem o wszczęcie kontroli w zakresie, o którym mowa w art. 61a kontrole przeprowadzane przez Prezesa Funduszu ust. 1–3;
 8. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 9. występowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 10. wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 11. występowanie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o odwoływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w przypadkach, o których mowa w art. 107 dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu ust. 4.

|gov.pl/web/uw-podlaski