Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Wnioski przyjmuje w dni robocze:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Dział Świadczeń Rodzinnych

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

pokój nr 1

tel. 87/6445430 w. 201

w godz. 7:00 -15:00

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy może złożyć każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewnia, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium naszego kraju.

– kwota przysługującego świadczenia – 40 zł dziennie/osobę

– świadczenie przyznaje się na okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia przekroczenia granicy.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Do dnia 15 lipca 2022 r. – podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy do dnia 1 lipca 2022 r. składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.

Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa powyżej, pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie lub wypłata świadczenia następuje po weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni może nastąpić w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – (przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób);

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności – (przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób);

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia – (przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci);

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci – (przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko);

6) jest małoletnim obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim lub małoletnim obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy – (przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego).

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

– za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,

– za okres, którego dotyczy wniosek, podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,

– warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi,

– we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Wymagane Dokumenty:

1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,

2. Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO,

4. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do przyznania świadczenia pieniężnego.

Podstawa prawna:

– art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022, poz. 583 z późn. zm.)

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty (Dz. U. 2022, poz. 1020 z późn. zm.).

– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. 2022 poz. 941)

| urzad.augustow.pl/