Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 23 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie z Komisją do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Omówienie kontroli przeprowadzonej przez Podlaskie Kuratorium Oświaty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Augustowie.

4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok.

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa na 2021 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2021 r.

6. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2022.

7. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący                              Przewodniczący

Komisji Społeczno-Oświatowej          Komisji do spraw Budżetu

Rady Miejskiej w Augustowie          Rady Miejskiej w Augustowie

                     /-/                                                        /-/

Mirosław Zawadzki                     Emilian Jasyen Al-Khameri